ECTI Association

Menu

Username
PasswordFree Counter


ECTI-CARD 2017,9th Conference on Application Research and Development

ข่าววันที่ 26/02/2017

 งานประชุมวิชาการ ECTI-CARD จัดขึ้นโดยสมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคมและสารสนเทศ โดยมีจุดมุ่งหมายหลักของการจัดงานเพื่อรวบรวมผลงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ โดยใช้คอมพิวเตอร์ ระบบฝังตัว หรือระบบสารสนเทศ สำหรับนักวิจัย ผู้พัฒนาและผู้ใช้งาน หรือหน่วยงานที่จะนำงานที่ตีพิมพ์ไปพัฒนาต่อยอด หรือพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ บทความจะได้รับการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จากคุณภาพ ความสมบูรณ์ของงาน ประสิทธิภาพ และการนำไปใช้งานจริง บทความที่ได้รับการคัดเลือกจะนำเสนอในงานประชุม และตีพิมพ์ใน ECTI-CARD Proceedings ซึ่งสามารถสืบค้นได้ที่ฐานข้อมูลของสมาคม ECTI และในปี 2017 นี้เป็นครั้งที่ 9  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองท้องถิ่นและภาคอุตสาหกรรมจัดโดย คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ และการทางพิเศษแห่งประเทศไทย  ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 - 28 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ณ โรงแรม เชียงคาน ริเวอร์ เมาท์เทน เชียงคาน จ.เลย

 

วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับสมบูรณ์ : 6 มีนาคม 2560 

ประกาศผลการพิจารณาบทความ : 11 พฤษภาคม 2560 

ส่งบทความต้นฉบับเพื่อตีพิมพ์และลงทะเบียน : 1 มิถุนายน 2560 

ดูข้อมูลเพิ่มเติม http://www.ecti-card.org/card-2017/


ECTI Association
99 M.18 Paholyothin Rd., Klong Luang, Pathumthani 12120, THAILAND
E-mail: ecti.secretary@gmail.com
Find us on: