ECTI Association

Menu

Username
PasswordFree Counter


ประกาศรับสมัครคณะกรรมการอำนวยการสมาคมวิชาการ ECTI 2561

ข่าววันที่ 16/12/2017

 

ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง

เรื่อง การรับสมัคร  คณะกรรมการอำนวยการสมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์

โทรคมนาคมและสารสนเทศ

    

เนื่องจากคณะกรรมการอำนวยการสมาคมฯ ชุดปัจจุบัน กำลังจะหมดวาระลงในปี ๒๕๖๐ นี้ และอาศัยข้อบังคับของสมาคมฯ หมวดที่ ๕ การเลือกตั้ง กำหนดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการสมาคมฯ ทุก ๒ ปี

            ดังนั้นคณะกรรมการเลือกตั้ง จึงออกประกาศเรื่อง การรับสมัครคณะกรรมการอำนวยการสมาคมฯ ตามข้อบังคับของสมาคมฯ หมวดที่ ๕ การเลือกตั้ง ข้อ ๓๑ โดยผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะอำนวยการสมาคมฯ คือวุฒิสมาชิกและสมาชิกสามัญของสมาคมฯ ผู้สมัครรับเลือกตั้งจะสมัครได้เพียง ๑ ตำแหน่ง ต่อไปนี้

 

๑. อุปนายกคนที่  ๑ (ว่าที่นายกสมาคมฯ)

๒. กรรมการอำนวยการ(ไม่มีการระบุตำแหน่ง)

๓. กรรมการสายวิชาการ เลือกได้เพียงหนึ่งสาย

๓.๑ สายวิศวกรรมไฟฟ้า

๓.๒ สายวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

๓.๓ สายคอมพิวเตอร์

๓.๔ สายโทรคมนาคม

๓.๕ สายสารสนเทศ

 

กำหนดการ

๑๖ - ๒๐ พ.ย. ๖๐ รับสมัครคณะอำนวยการ

๒๑ - ๒๗ พ.ย. ๖๐ สมาชิกทำการเลือกตั้ง
๒๘ ธ.ค. ๖๐ - ประกาศผลการเลือกตั้ง

การรับสมัครและการเลือกตั้ง

             ด้วยการเลือกตั้งในปีนี้ ได้กำหนดให้มีการรับสมัคร และการเลือกตั้งทั้งหมดแบบ online รายละเอียดการสมัคร และ การเลือกตั้ง จะอยู่ที่ http://www.ecti-thailand.org/member/

 

โดยแต่ละตำแหน่งมีหน้าที่ตามข้อบังคับของสมาคมฯ ในหมวดที่ ๓ ว่าด้วยหน้าที่ของคณะกรรมการอำนวยการสมาคมฯ

 

ประกาศ ณ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐

  

ประธานคณะกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการสมาคมฯ


รายละเอียดเพิ่มเติม

 


ECTI Association
99 M.18 Paholyothin Rd., Klong Luang, Pathumthani 12120, THAILAND
E-mail: ecti.secretary@gmail.com
Find us on: