ECTI Association

Menu

Username
PasswordFree Counter


ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมในการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ECTI- Electrical Engineering Symposium and Workshop ระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2561

ข่าววันที่ 04/04/2018

 สมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคมและสารสนเทศ(ECTI ASSOCIATION) โดยสายวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้า ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมในการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ECTI- Electrical Engineering Symposium and Workshop ในระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2561 ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

ผู้สนใจสามารถติดต่อเข้าร่วมประชุมได้ที่ : รองศาสตราจารย์ ดร. ยุทธนา ขำสุวรรณ์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  E-mail: yuttana.k@cmu.ac.th

 

 


ECTI Association
99 M.18 Paholyothin Rd., Klong Luang, Pathumthani 12120, THAILAND
E-mail: ecti.secretary@gmail.com
Find us on: