ECTI Association

Menu

Username
PasswordFree Counter


ประกาศรับสมัครคณะกรรมการอำนวยการสมาคมวิชาการ ECTI

ข่าววันที่ 13/10/2009

ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง

เรื่อง การรับสมัคร  คณะกรรมการอำนวยการสมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์

โทรคมนาคมและสารสนเทศ

      เนื่องจากคณะกรรมการอำนวยการสมาคมฯชุดปัจจุบัน จะหมดวาระในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๓ ด้วยข้อบังคับของสมาคมฯ หมวดที่ ๕ การเลือกตั้ง กำหนดให้มีการเลือกตั้งคณะอำนวยการสมาคมฯ ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๒๕ ธันวาคมของปีที่มีการเลือกตั้ง

      ดังนั้นคณะกรรมการเลือกตั้ง จึงออกประกาศเรื่อง การรับสมัครคณะกรรมการอำนวยการสมาคมฯ ตามข้อบังคับของสมาคมฯ หมวดที่ ๕ การเลือกตั้ง ข้อ ๓๑ โดยผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะอำนวยการสมาคมฯ คือวุฒิสมาชิกและสมาชิกสามัญของสมาคมฯ ผู้สมัครรับเลือกตั้งจะสมัครได้เพียง ๑ ตำแหน่งต่อไปนี้

๑.  นายกสมาคม

๒. กรรมการอำนวยการ

๓.  กรรมการสายวิชาการ เลือกได้เพียงหนึ่งสาย

๓.๑ สายวิศวกรรมไฟฟ้า

๓.๒ สายวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

๓.๓ สายคอมพิวเตอร์

๓.๔ สายโทรคมนาคม

๓.๕ สายสารสนเทศ

โดยแต่ละตำแหน่งมีหน้าที่ตามข้อบังคับของสมาคมฯ หมวดที่ ๓ คณะกรรมการอำนวยการ ข้อ ๑๔

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๒

(ศ.ดร.ประภาส จงสถิตย์วัฒนา)

ประธาณคณะกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการสมาคมฯ

รายชื่อคณะกรรมการเลือกตั้ง

  1. ศ. ดร. ประภาส จงสถิตย์วัฒนา - ประธานคณะกรรมการ
  2. รศ.ดร. วุฒิพงศ์ อารีกุล - กรรมการ
  3. ดร.วสันต์ ภัทรอธิคม - กรรมการ
  4. รศ.ดร. วรา วราวิทย์ - กรรมการ
  5. รศ.ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์ - กรรมการและเลขานุการ

กำหนดการ

20 พ.ย. 52 - ปิดรับสมัคร
25 ธ.ค. 52 - ประกาศผลการเลือกตั้ง
 

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่


ECTI Association
99 M.18 Paholyothin Rd., Klong Luang, Pathumthani 12120, THAILAND
E-mail: ecti.secretary@gmail.com
Find us on: