ECTI Association

Menu

Username
Password



Free Counter


Smart HPC - Enable Leadership through Innovation

ข่าววันที่ 21/06/2010

      บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด ร่วมกับ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา Smart HPC - Enable Leadership through Innovation

วันที่ : 8 กรกฎาคม 2553

เวลา : 08.30 - 16.45 น.

สถานที่ : ห้องพินาเคิล โรงแรมอินเตอร์คอนติเนลตัล กรุงเทพฯ

 

      ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา เทคโนโลยีด้าน High Performance Computing (HPC) ถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่มีบทบาทสำคัญในการเพิ่มประสิทธิผลในงานวิจัยและพัฒนาในด้านต่างๆ เช่น Computational Chemistry, Computational Biology, Computational Physics and Engineering Sumilation, Material Science, Mathematics, Climate Research เป็นต้น

 
ทำไมแนวโน้มการนำเทคโนโลยี High Performance Computing มาใช้ในงานวิจัยจึงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว?
 
      เพราะการศึกษาวิจัยและพัฒนา เพื่อค้นหานวัตกรรมใหม่ๆ หรือการศึกษาเพื่อหาต้นเหตุของปัญหา อาทิ เช่น สาเหตุการเจ็บป่วยเพื่อพัฒนายาที่ถูกต้องกับโรค หรือ การออกแบบรถยนต์ที่ใช้ต้นทุนวัสดุในการผลิตต่ำ แต่ให้ความทนทานและปลอดภัย หรือ การออกแบบเครื่องยนต์และน้ำมันที่สามารถเผาไหม้เชื้อเพลิงได้อย่างสมบูรณ์ สิ่งเหล่านี้มีความซับซ้อนและรายละเอียดที่ต้องทำการศึกษาวิจัยมากขึ้นกว่าในอดีตมาก ทำให้การวิจัยและพัฒนาต้องใช้เวลามากขึ้นในการศึกษารายละเอียดที่ซับซ้อน
 
      เวลาที่ใช้มากขึ้นนั้นถูกใช้ในการประมวลผลข้อมูล แทนที่จะใช้ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ การเพิ่มศักยภาพงานวิจัยและพัฒนาด้วย High Performance Computing มีจุดมุ่งหมายเพื่อเผยแพร่และส่งเสริมการนำเทคโนโลยีด้าน High Performance Computing (HPC) มาใช้เพิ่มประสิทธิผลให้กับงานวิจัยและพัฒนาในด้านต่างๆ ของประเทศไทย
 
      งานสัมมนานี้ได้ครอบคลุมหัวข้อการสัมมนาเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีด้าน High Performance Computing (HPC) สำหรับงานวิจัยไว้อย่างครบถ้วนทั้ง Technology Trend, เทคโนโลยีด้านฮาร์ดแวร์และระบบ แอพพลิเคชันสำหรับงานวิจัยด้านต่างๆ การติดตั้งและดูแลระบบ และการใช้ High Performance Computing ในงานวิจัยโดยวิทยากรรับเชิญจากหลากหลายสถาบันการศึกษา
 

 


ECTI Association
99 M.18 Paholyothin Rd., Klong Luang, Pathumthani 12120, THAILAND
E-mail: ecti.secretary@gmail.com
Find us on: