ECTI Association

Menu

Username
PasswordFree Counter


ขอเชิญร่วมส่งบทความ ECTI-CARD 2013 (งานประชุมวิชาการงานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 5)

ข่าววันที่ 27/11/2012

ขอเชิญส่งบทความ เพื่อร่วมงานประชุมวิชาการงานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 5 (ECTI-CARD 2013) ซึ่งจะจัดระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา 
 
----------------------------------------------------
หมดเขตรับบทความ         15 มกราคม 2556
แจ้งผลพิจารณาบทความ   15 มีนาคม 2556
ส่งบทความฉบับตีพิมพ์      1 เมษายน 2556
----------------------------------------------------
 
งานประชุมวิชาการ ECTI-CARD จัดขึ้นโดยสมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคมและสารสนเทศ ประเทศไทย (ECTI Thailand) ในครั้งนี้สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงาน จุดมุ่งหมายหลักของการจัดงาน เพื่อรวบรวมผลงานวิจัยพัฒนาเชิงประยุกต์ นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ซึ่งใช้เทคโนโลยีทางด้านวิศกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ การสื่อสาร โทรคมนาคม 
 
รวมถึงการใช้คอมพิวเตอร์ ระบบฝังตัว หรือระบบสารสนเทศ เพื่องานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ โดยเปิดรับบทความกลุ่มต่างๆ ดังต่อไปนี้
กลุ่มที่ 1 : เกษตรกรรม อุตสาหกรรมเกษตร
กลุ่มที่ 2 : เทคโนโลยีชีวภาพ การแพทย์ วิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์การกีฬา
กลุ่มที่ 3 : การประหยัดพลังงาน ระบบการจัดการพลังงานอัตโนมัติ
กลุ่มที่ 4 : การเรียนการสอนทางไกล การศึกษาบันเทิง คอมพิวเตอร์แอนิเมชัน
กลุ่มที่ 5 : การกู้ภัย ระบบเตือนภัย และพยากรณ์
กลุ่มที่ 6 : การสื่อสาร ระบบสื่อสารสนับสนุนผู้ใช้ เครือข่ายสังคม และเครือข่ายไร้สาย
กลุ่มที่ 7 : การขนส่ง การควบคุมจราจร การจัดการอุตสาหกรรม
กลุ่มที่ 8 : ธุรกิจการธนาคาร การท่องเที่ยว และการโรงแรม
กลุ่มที่ 9 : ระบบความปลอดภัย การควบคุมการเข้าถึง การยืนยันตัวตน ระบบตรวจจับ
กลุ่มที่ 10 : อื่น 

 
---- การส่งบทความแบ่งออกเป็น 2 หมวดหมู่ ---- 

1. เป็นบทความเต็มรูปแบบภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ 4-6 หน้ากระดาษ A4 ในรูปแบบมาตรฐาน 2 คอลัมน์ ของ IEEE โดยจะต้องกล่าวถึงที่มาและผลที่ได้ รายละเอียดและ/หรือการนำไปใช้งานซึ่งเกี่ยวข้องกับหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งหรือมากกว่า จากกลุ่มต่าง ๆ ที่กำหนดไว้

2. เป็นบทความเต็มรูปแบบภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 ในรูปแบบมาตรฐาน 2 คอลัมน์ ของ IEEE โดยผู้เขียนบทความจะต้องนำผลงานหรือสิ่งประดิษฐ์มาจัดแสดงในงานประชุมด้วย


ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดรูปแบบการจัดทำบทความ และคำแนะนำการจัดทำบทความ ได้จากเว็บไซด์การประชุมวิชาการ ECTI-CARD 2013 (http://ecticard2013.ecticard.org/


บทความจะได้รับการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จากคุณภาพ ความสมบูรณ์ของงาน ประสิทธิภาพและการนำไปใช้งาน บทความที่ได้รับการคัดเลือก ผู้เขียนบทความจะต้องนำเสนอบทความของตนเองในการประชุมครั้งนี้ โดยผู้เขียนบทความอย่างน้อย 1 คน ต้องลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม และบทความที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับตีพิมพ์ในECTI-CARD Proceedings ซึ่งสามารถสืบค้นได้ที่ฐานข้อมูลของสมาคม ECTI

 

 

---- การให้รางวัลบทความดีเด่น ----
ในการประชุมวิชาการครั้งนี้ได้จัดให้มีรางวัลบทความดีเด่น 6 รางวัล โดยแบ่งเป็น
- รางวัลบทความดีเด่น 3 รางวัล สำหรับบทความประเภทความยาว 4-6 หน้า
- รางวัลบทความดีเด่น 3 รางวัล สำหรับบทความประเภทความยาว 2 หน้า 
โดยจะประเมินจากคุณภาพบทความ และการนำเสนอผลงานหรือสิ่งประดิษฐ์ในงานประชุมด้วย 

---- อัตราค่าลงทะเบียน ECTI-CARD 2013 ----

อัตราค่าลงทะเบียน (บาท)

Early Bird *

On-site **

1. Regular (ครอบคลุม บทความ)

3500

   4000

2. ECTI-Member (ครอบคลุม บทความ)

3200

3700

3. Student (ครอบคลุม บทความ)

2000

2500

4. ECTI-Student-Member (ครอบคลุม 1บทความ)

1700

2200

5. Accompany

1500

2000

* Early Bird: ชำระเงินภายในวันที่ 19 เมษายน 2556

** On-Site: ชำระเงินระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2556


---- คณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการ ECTI - CARD 2013 ----

Steering Committee

ศ. ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

รศ. ดร.โกสินทร์ จำนงไทย              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รศ. ดร.วุฒิพงษ์ อารีกุล                  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

General Chair

ศ. ดร.ประภาส จงสถิตย์วัฒนา         จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

General Co-Chairs

รศ. ดร.รังสรรค์  วงศ์สรรค์              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผศ. ดร.พีระพงษ์  อุฑารสกุล           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 

Technical Program Chair

ผศ. ดร.ชาญชัย  ทองโสภา             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 

Technical Program Co-Chair

ผศ. ร.อ. ดร. ประโยชน์  คำสวัสดิ์     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 

Local Arrangement Chair

ผศ. ดร.รังสรรค์ ทองทา                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 

Publication Chair

ผศ. ดร.สมศักดิ์  วาณิชอนันต์ชัย      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 

Publicity Chair

ผศ. ดร.ชุติมา  พรหมมาก               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


Finance Chairs

ผศ. ดร.มนต์ทิพย์ภา  อุฑารสกุล     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผศ. ดร.ปิยาภรณ์  กระฉอดนอก      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รุจิพรรณ สัมปันณา                      มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ไพริน  แก้วกวย                          สมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเลคทรอนิกส์ โทรคมนาคมและสารสนเทศ ประเทศไทย


Exhibition Chair

ดร.บุญส่ง  สุตะพันธ์                   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


General Secretary

ผศ. ดร. วิภาวี  หัตถกรรม            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


---------------------------------------------------------------

 

สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

โทรศัพท์ 0-4422-4392

โทรสาร 0-4422-4603

Email: secretary@ecticard2013.ecticard.org 


ECTI Association
99 M.18 Paholyothin Rd., Klong Luang, Pathumthani 12120, THAILAND
E-mail: ecti.secretary@gmail.com
Find us on: