ECTI Association

Menu

Username
PasswordFree Counter


ประกาศรับสมัครคณะกรรมการอำนวยการสมาคมวิชาการ ECTI 2556

ข่าววันที่ 29/10/2013

ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง
เรื่อง การรับสมัคร  คณะกรรมการอำนวยการสมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคมและสารสนเทศ
    
ด้วยข้อบังคับของสมาคมฯ หมวดที่ ๕ การเลือกตั้ง กำหนดให้มีการเลือกตั้งคณะอำนวยการสมาคมฯ ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๒๕ ธันวาคมของปีที่มีการเลือกตั้ง
        ดังนั้นคณะกรรมการเลือกตั้ง จึงออกประกาศเรื่อง การรับสมัครคณะกรรมการอำนวยการสมาคมฯ ตามข้อบังคับของสมาคมฯ หมวดที่ ๕ การเลือกตั้ง ข้อ ๓๑ โดยผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะอำนวยการสมาคมฯ คือวุฒิสมาชิกและสมาชิกสามัญของสมาคมฯ ผู้สมัครรับเลือกตั้งจะสมัครได้เพียง ๑ ตำแหน่งต่อไปนี้
 
๑. นายกสมาคม
๒. กรรมการอำนวยการ
๓. กรรมการสายวิชาการ เลือกได้เพียงหนึ่งสาย
๓.๑ สายวิศวกรรมไฟฟ้า
๓.๒ สายวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
๓.๓ สายคอมพิวเตอร์
๓.๔ สายโทรคมนาคม
๓.๕ สายสารสนเทศ
 
โดยแต่ละตำแหน่งมีหน้าที่ตามข้อบังคับของสมาคมฯ หมวดที่ ๓ คณะกรรมการอำนวยการ ข้อ ๑๔
 
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
 
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๖
(ศ.ดร.ประภาส จงสถิตย์วัฒนา)
ประธาณคณะกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการสมาคมฯ
 
รายชื่อคณะกรรมการเลือกตั้ง
๑.   ศาสตราจารย์ ดร. ประภาส จงสถิตย์วัฒนา (ประธานคณะกรรมการ)
๒. ศาสตราจารย์ ดร.โมไนย ไกรฤกษ์
๓. อาจารย์ รุจิพรรณ  สัมปันณา
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภุชงค์ อุทโยภาศ
๕. รองศาสตราจารย์ ดร. วุฒิพงศ์ อารีกุล
 
กำหนดการ
๑๕ พ.ย. ๕๖ - ปิดรับสมัคร
๒๕ ธ.ค. ๕๖ - ประกาศผลการเลือกตั้ง

 ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่

 

ECTI Association
99 M.18 Paholyothin Rd., Klong Luang, Pathumthani 12120, THAILAND
E-mail: ecti.secretary@gmail.com
Find us on: