ECTI Association

Menu

Username
PasswordFree Counter


สมาคมวิชาการอีซีทีไอ (ECTI) รวมกลุ่มและสนับสนุนวิชาการไอทีควอนตัม

ข่าววันที่ 04/06/2015

 สารสนเทศเชิงควอนตัม กำเนิดขึ้นจากการนำหลักการของ“กลศาสตร์ควอนตัม” มาประยุกต์ใช้งานกับ“เทคโนโลยี สารสนเทศหรือไอที” โดยมีเป้าประสงค์เพื่อการได้มาซึ่งระบบที่มีขนาดเล็กลง เร็วขึ้น นำมาประยุกต์ใช้ตอบสนองความต้องการของ มนุษย์ได้มากขึ้น ดังนั้น สารสนเทศเชิงควอนตัมจะเกี่ยวโยงกับอุปกรณ์ การสื่อสารข้อมูลและการประมวลผลของข้อมูล อันจะเกิด เป็นแขนงวิชาหรือวิทยาการใหม่เมื่อทั้งสามสาขาย่อยนี้นำมาพัฒนาร่วมกันกับกลศาสตร์ควอนตัมเกิดเป็น อุปกรณ์เชิงควอนตัม การ สื่อสารข้อมูลเชิงควอนตัม และการคำนวณเชิงควอนตัม ที่มีประโยชน์กับระบบสารสนเทศยุคใหม่และมีประสิทธิภาพสูงขึ้นอย่าง มากซึ่งไม่เคยปรากฏมีมาก่อน หลายประเทศจึงได้ผลักดันเป็นโครงการระดับชาติ เนื่องจากประจักษ์แล้วว่าจะมีบทบาทสำคัญใน อนาคตหรือเป็นดัชนีเศรษฐกิจตัวใหม่

พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการ"สารสนเทศเชิงควอนตัม" พิจารณารวมได้ทั้งสาขาฟิสิกส์ วิศวกรรมไฟฟ้า (รวมถึงวิศวกรรมสื่อสารโทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์) และวิทยาการคอมพิวเตอร์ "สารสนเทศ หรือไอทีควอนตัม" จึงยังคงเป็นสิ่งที่ใหม่มากสำหรับประเทศไทย ที่มีพัฒนาการกล่าวได้ว่ายังอยู่ที่จุดเริ่มต้นในแทบทุกด้าน และ หากพิจารณาจากปัจจัยบ่งชี้หลักของการพัฒนาวิทยาการใด ๆ ของด้าน 1) วิทยาการพื้นฐาน 2) บุคลากร 3) งบประมาณและ 4) นโยบายการสนับสนุนที่สอดคล้องแล้วนั้น บ่งชี้ได้ว่าสถานะภาพในประเทศยังขาดปัจจัยหลักทั้งสี่นี้อย่างชัดเจน รวมทั้งการ สื่อสารความรู้ความเข้าใจสู่ภาคสาธารณะจะคงมีอุปสรรคมาก

เพื่อเป็นการตอบรับการพัฒนาของไอทีสาขาใหม่ของโลกแขนงนี้โดยพิจารณาเชิงเทียบเคียงกับประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องใน อดีต เและพื่อการศึกษาและการเตรียมความพร้อมสำหรับการวางแผนเพื่อพัฒนาต่อไปในอนาคต พบว่าจะสามารถถอดบทเรียน จากโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศ หรือการสื่อสารโทรคมนาคมขนาดใหญ่ของประเทศในอดีตเพื่อนำมาปรับใช้เป็น แนวทางที่เหมาะสมได้สมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคมและสารสนเทศ (ECTI) โดยสาขาเทคโนโลยี สารสนเทศ จึงได้ให้ความสนใจและได้รวมกลุ่มวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงควอนตัมไทย Q-Thai Quantum Information Forum (Q-Thai.org) ขึ้นในปีพ.ศ. 2557 หลังจากที่ได้มีพัฒนาการเริ่มต้นจากความสนใจในไอทีสาขาใหม่นี้ในประเทศมาตั้งแต่สิบ ปีก่อนหน้า (พ.ศ. 2547) ของบุคลากรที่เกี่ยวข้องจำนวนหนึ่ง ซึ่งกลุ่มฯ จะได้ดำเนินการเร่งศึกษา เผยแพร่ความรู้และร่วมกันพัฒนา วิชาการแขนงใหม่นี้ในประเทศ ร่วมกับทั้งภาคการศึกษา วิจัย และอุตสาหกรรม โดยในปีพ .ศ.2558 นี้จะเริ่มการสัมนาวิชาการ การ พัฒนาชุดทดลองไอทีควอนตัมพื้นฐานเพื่อการฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้ การระดมทุนจากทุกภาคส่วน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้นไป

นอกจากการร่วมกลุ่มวิจัยแล้ว สมาคมฯ ได้จัดทำโครงการวิทยาทานฐานความรู้สู่สังคมเพื่อร่วมปูพื้นฐานความรู้ โดยจัดทำ สื่อและหนังสือที่เกี่ยวข้องกับไอทีควอนตัมในรูปแบบที่ง่าย เพื่อให้บุคคลทั่วไปที่แม้ไม่มีพื้นด้านวิทยาศาสตร์ ก็สามารถเริ่มทำความ เข้าใจไอทีสาขาใหม่ได้สะดวกด้วย ซึ่งปัจจุบันได้นำเสนอสู่สาธารณะแล้วหลายชิ้นและไม่มีค่าใช้จ่าย (ฟรี) ซึ่งสมาคมฯ ขอเชิญชวนใช้ งานฉบับอิเล็กทรอนิกส์ (eBook) ได้ที่ www.ebooks.in.th/oqc-nectec รวมทั้งขอรับความเห็นจากสาธารณะเพื่อพัฒนาการรวม กลุ่มและเพื่องานชิ้นต่อ ๆ ไปของไอทีสาขาใหม่เชิงควอนตัมนี้


ECTI Association
99 M.18 Paholyothin Rd., Klong Luang, Pathumthani 12120, THAILAND
E-mail: ecti.secretary@gmail.com
Find us on: