ECTI Association

Menu

Username
PasswordFree Counter


สมาคมวิชาการอีซีทีไอ (ECTI) เผยแพร่ประสบการณ์ไอทีเชิงควอนตัม

ข่าววันที่ 14/07/2015

 สมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคมและสารสนเทศ (ECTI) เชิญชวนสำรวจและเตรียมพร้อมด้านสาร สนเทศเชิงควอนตัมสำหรับประเทศไทยกับหนังสือเชิงสาธารณะของพัฒนาการด้านวิทยาการรหัสลับ เทคโนโลยีสาขาใหม่ที่กำลัง เริ่มเข้ามามีบทบาทสำคัญในโลกไอที

วิทยาการรหัสลับเชิงควอนตัมของต่างประเทศได้รับการผลักดันเป็นโครงการระดับชาติหลายแห่ง เนื่องจากเป็นที่ประจักษ์แล้วว่า จะมีบทบาทอย่างมีนัยสำคัญในอนาคต ดังนั้น การรวบรวมสถานะภาพพื้นฐานและการประยุกต์ ความก้าวหน้าในต่างประเทศ พัฒนาการรหัสลับควอนตัมในประเทศไทย และแนวโน้มอนาคตของโลกสู่การเป็นข้อมูลสำหรับการวางแผนอนาคต เพื่อประกอบ การตัดสินใจร่วมกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในประเทศต่อไปได้ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่สรุปอยู่ในหนังสือที่ได้จัดทำขึ้นนี้

ในหนังสือเล่มนี้ศาสตราจารย์ (เกียรติคุณ) ดร.ถิรพัฒน์ วิลัยทอง ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ได้เปรียบเทียบไว้ว่า เสมือนเป็นแผนที่นำประเทศไทยสู่โลกควอนตัมยุคใหม่

“ผมไม่คิดว่าผู้บริหารระดับสูงของประเทศ จะมีเวลาอ่านหนังสือที่มีสาระสำคัญน่าอ่านอย่างนี้ แต่อย่างน้อย ผมอยากให้ผู้ที่อยู่ใน ระดับทำนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศได้อ่านกันทุกคน และเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียน นักศึกษารุ่นใหม่ ที่จะเป็น กำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต”

สมาคมฯ จึงมาขอเชิญชวนใช้งานฟรีฉบับอิเล็กทรอนิกส์ (eBook) ที่ www.ebooks.in.th/ebook/30625/ รวมทั้งขอรับฟังความ เห็นสำหรับหนังสือฉบับนี้และเพื่อการพัฒนางานชิ้นต่อ ๆ ไปของไอทีสาขาใหม่เชิงควอนตัมนี้ด้วย

(กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงควอนตัมไทย Q-Thai Quantum Information Forum: Q-Thai.org)


ECTI Association
99 M.18 Paholyothin Rd., Klong Luang, Pathumthani 12120, THAILAND
E-mail: ecti.secretary@gmail.com
Find us on: