ECTI Association

Report from JCSSE 2011

Report from JCSSE 2011

               ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เข้ามามีบทบาทต่อการพัฒนางานในทุก ๆ ด้าน อาทิ การพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการงานขององค์กร การพัฒนาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศของภาคธุรกิจเพื่อให้เกิดอุตสาหกรรมการผลิตที่ใช้ความรู้เป็นทรัพยากรสำคัญ   การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษาซึ่งจะเป็นเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ดังนั้น การยกระดับมาตรฐานของประเทศในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้าสู่การแข่งขันในระดับเวทีโลก และเพื่อพัฒนากำลังคนของประเทศให้สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และนำประเทศไปสู่สังคมฐานความรู้ (Knowledge Based Society) รวมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิจัยและนักวิชาการได้ทำการศึกษาและวิจัย ตลอดจนพัฒนาองค์ความรู้ในรูปแบบต่างๆ ในศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสาขาที่เกี่ยวข้อง จึงมีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่ง
               ในปี พ.ศ. 2554 นี้ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมวิชาการ 2011 Joint Conference in Computer Science and Software Engineering(JCSSE) ครั้งที่ 8 ณ อาคาร ICT คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ม.มหิดล  วิทยาเขตศาลายา ระหว่างวันที่ 11-13 พฤษภาคม 2554 เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างอาจารย์ นักวิจัย นิสิตและนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีการเรียนการสอนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมซอฟต์แวร์ และเพื่อเป็นเวทีในการแสดงผลงานทางวิชาการ และผลงานวิจัย อันจะก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างสถาบันอุดมศึกษาด้วยกันและกับภาคเอกชนด้วย
               งานประชุมวิชาการ JCSSE 2011 นี้ได้เริ่มตั้งแต่วันพุธที่ 11 พ.ค. 2554 ที่เป็น Hands-on Tutorial ใน 3 หัวข้อคือ ๖C/C++ Secure Coding, Android Programming และ Network Simulator 3 (NS-3) โดยมีการดำเนินการพร้อมกันตั้งแต่เวลา 9:00-16:00 โดยหัวข้อ C/C++ Secure Coding ได้รับเกียรติการบรรยายและสาธิตเทคนิคจากวิทยากรชาวญี่ปุ่น Mr. Yozo Toda และ Mr. Masaki Kubo จาก Japan Computer Emergency Response Team (JPCERT) ส่วนหัวข้อ Android Programming ได้รับเกียรติจากคุณกนธร จินดารักษ์ ผู้จัดการบริษัท Small Light Room ให้การบรรยายและสอนการเขียนโปรแกรม Android และหัวข้อสุดท้าย Network Simulator 3 (NS-3) ได้รับเกียรติการบรรยาย ให้ความรู้และถ่ายทอดเทคนิคต่างๆ จากรศ.ดร.อนันต์ ผลเพิ่ม ผศ.ดร.ชัยพร ใจแก้ว และอ.อภิรักษ์ จันทร์สร้าง ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยมีผู้สนใจเข้าร่วม Tutorial ทั้งหมดจำนวน 127 คน
               ในการจัดการประชุมครั้งนี้ ผู้จัดได้เชิญ Keynote Speakers สามท่าน คนแรกคือ Prof. Anthony Finkelstein ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์และคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ University College London (UCL) ประเทศอังกฤษ มาบรรยายในหัวข้อ 10 Open Challenges in Software Engineering คนที่สองคือ Prof. Suguru Yamaguchi ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน Security และผู้ก่อตั้ง JPCERT/CC และอาจารย์ประจำ Graduate School of Information Science มหาวิทยาลัย Nara Institute of Science and Technology (NAIST) ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งบรรยายในหัวข้อ New challenges in Practical Information Security:  What do we have to prepare for the next? คนที่สามคือ Prof. Jun Murai คณบดี  Faculty of Environment and Information Studies มหาวิทยาลัย Keio ประเทศญี่ปุ่น ผู้ก่อตั้ง WIDE Project และได้รับรางวัล IEEE Internet Award 2011 ให้เกียรติมาบรรยายเรื่อง Future Internet: A new distributed processing system for people and the earth
               สำหรับการนำเสนอผลงานวิชาการในวันที่ 12-13 พ.ค. 2554  นี้มีการนำเสนอผลงานพร้อมกันทั้งหมด 10 ห้องประกอบด้วย 107 บทความที่ผ่านการพิจารณา และตอบรับเข้าร่วมนำเสนอผลงาน โดยเป็นบทความใน English Track จำนวน 69 บทความ และ Thai Track จำนวน 38 บทความ จากจำนวนบทความที่ส่งเข้ารับการพิจารณากว่า 200 บทความจาก 10 ประเทศ และการพิจารณาบทความในปีนี้ใช้วิธีการ double-blinded คือผู้แต่งจะไม่ทราบชื่อผู้พิจารณาบทความ และผู้พิจารณาบทความก็จะไม่ทราบชื่อผู้แต่ง นอกจากนี้ยังมีการจัด Workshop อีกสองรายการคือ Ubiquitous Computing for Symbio-Information Processing (UCSIP) Workshop ที่ได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์มหาวิทยาลัย Tokyo University of Agriculture and Technology (TUAT) ประเทศญี่ปุ่นเป็นคณะกรรมการดำเนินงาน และ Open Source Software Development and Applications (OSSDA) Workshop ที่ได้รับความร่วมมือจากสมาคม Open Source  และนักวิชาการที่สนใจทำงานด้าน Open Source มาร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินงาน โดยมีจำนวนบทความที่ผ่านและนำเสนอใน Workshop ทั้งสองนี้รวมทั้งหมด 18 บทความ ในภาพรวมของผู้เข้าร่วมการประชุม มีผู้ลงทะเบียนรวมและเข้าร่วมทั้งสามวัน รวมทั้งหมด 281 คน
               ความก้าวหน้าที่สำคัญของการจัดการประชุมวิชาการ JCSSE 2011 ปีนี้คือเป็นปีแรกที่มีการนำบทความที่ตีพิมพ์ใน JCSSE 2011 ให้ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการจาก IEEE เฉพาะบทความใน English Track และ UCSIP Workshop และให้มีการบรรจุไว้ในฐานข้อมูลสากล IEEE Xplore ทำให้การประชุมวิชาการ JCSSE 2011 และบทความของ JCSSE 2011 สามารถเข้าถึงได้ทั่วโลก
               สำหรับช่วง Gala Dinner ที่ได้จัดขึ้นในคืนวันที่ 12 พ.ค. 2554 ณ ห้อง Grand Auditorium ชั้น 4 คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีการมอบธง JCSSE ให้กับมหาวิทยาลัยหอการค้าซึ่งจะเป็นเจ้าภาพในปีถัดไป และได้มีการมอบรางวัล Best Paper Awardsให้กับผู้นำเสนอบทความจำนวน 3 รางวัล คือ
               1.   Using word segmentation and svm tp assess readability of thai text for primary school students โดยPatcharanut Daowadung และ Yaw-Huei Chen จาก National Chiayi University (Taiwan)
               2.   Efficient large pearson correlation matrix computing using hybrid mpi/cuda โดย Ekasit Kijsipongse ,Suriya U-ruekolan ,Chumpol Ngamphiw และ Sissades Tongsima จาก NECTEC (Thailand)
               3.    Enhancing Service Selection With a Provider Trustworthiness Model โดย Aekkachai Sumetanupap and Twittie Senivongse จาก Chulalongkorn University (Thailand)
               ท้ายที่สุดนี้ คณะกรรมการจัดงานขอขอบคุณ ผู้พิจารณาบทความ ผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน Keynote Speakers ทั้งสามท่านที่ได้ให้เกียรติสละเวลาอันมีค่ามาร่วมบรรยายให้ความรู้ และขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาช่วยงาน ที่ให้ความช่วยเหลือและความร่วมมือทำให้การจัดการประชุม JCSSE 2011 ครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี
 
ผศ.ดร.วัสกา วิสุทธิวิเศษ
JCSSE 2011 General Secretariat
ดร. สุดสงวน งามสุริยโรจน์
JCSSE 2011 General Chair
 


 
บรรยากาศในงานลงทะเบียน (ขอภาพที่มีคนมาลงทะเบียนจริง)
Description: \\10.34.101.214\ictmedia\CC_Multi\02_ภาพกิจกรรม_ICT_ALL_ICT\01_ภาพกิจกรรม ICT\ปี 54\05 พฤษภาคม\110554_JCSSE 2011\พี่นัท\IMG_5248.JPG
Description: \\10.34.101.214\ictmedia\CC_Multi\02_ภาพกิจกรรม_ICT_ALL_ICT\01_ภาพกิจกรรม ICT\ปี 54\05 พฤษภาคม\110554_JCSSE 2011\พฤกษ์\IMG_0022.JPG
ภาพบรรยากาศ Tutorial ในงาน JCSSE 2011
Description: \\10.34.101.214\ictmedia\CC_Multi\02_ภาพกิจกรรม_ICT_ALL_ICT\01_ภาพกิจกรรม ICT\ปี 54\05 พฤษภาคม\120554_JCSSE 2011\พฤกษ์\55\IMG_0012.JPG
Prof. Anthony Finkelstein from University College London, UK
Description: \\10.34.101.214\ictmedia\CC_Multi\02_ภาพกิจกรรม_ICT_ALL_ICT\01_ภาพกิจกรรม ICT\ปี 54\05 พฤษภาคม\120554_JCSSE 2011\พฤกษ์\100CANON\IMG_9540.JPG
Prof. Suguru Yamaguchi, NAIST, Japan
Prof. Jun Murai, Keio University, Japan
Keynote Speakers
 
 
Description: \\10.34.101.214\ictmedia\CC_Multi\02_ภาพกิจกรรม_ICT_ALL_ICT\01_ภาพกิจกรรม ICT\ปี 54\05 พฤษภาคม\120554_JCSSE 2011\พฤกษ์\55\IMG_0049.JPG
Description: \\10.34.101.214\ictmedia\CC_Multi\02_ภาพกิจกรรม_ICT_ALL_ICT\01_ภาพกิจกรรม ICT\ปี 54\05 พฤษภาคม\120554_JCSSE 2011\พฤกษ์\55\IMG_0061.JPG
 
Description: \\10.34.101.214\ictmedia\CC_Multi\02_ภาพกิจกรรม_ICT_ALL_ICT\01_ภาพกิจกรรม ICT\ปี 54\05 พฤษภาคม\120554_JCSSE 2011\พฤกษ์\100CANON\IMG_9679.JPG
Description: \\10.34.101.214\ictmedia\CC_Multi\02_ภาพกิจกรรม_ICT_ALL_ICT\01_ภาพกิจกรรม ICT\ปี 54\05 พฤษภาคม\120554_JCSSE 2011\พฤกษ์\100CANON\IMG_9697.JPG
 
บรรยากาศการนำเสนอผลงาน และการมอบ Certificate

Description: \\10.34.101.214\ictmedia\CC_Multi\02_ภาพกิจกรรม_ICT_ALL_ICT\01_ภาพกิจกรรม ICT\ปี 54\05 พฤษภาคม\120554_JCSSE 2011\พฤกษ์\100CANON\IMG_9855.JPG
Description: \\10.34.101.214\ictmedia\CC_Multi\02_ภาพกิจกรรม_ICT_ALL_ICT\01_ภาพกิจกรรม ICT\ปี 54\05 พฤษภาคม\120554_JCSSE 2011\พฤกษ์\100CANON\IMG_9832.JPG
Description: \\10.34.101.214\ictmedia\CC_Multi\02_ภาพกิจกรรม_ICT_ALL_ICT\01_ภาพกิจกรรม ICT\ปี 54\05 พฤษภาคม\120554_JCSSE 2011\พฤกษ์\100CANON\IMG_9886.JPG
Description: \\10.34.101.214\ictmedia\CC_Multi\02_ภาพกิจกรรม_ICT_ALL_ICT\01_ภาพกิจกรรม ICT\ปี 54\05 พฤษภาคม\120554_JCSSE 2011\พฤกษ์\101CANON\IMG_0047.JPG
 
ภาพบรรยากาศ Gala Dinner ในงาน JCSSE 2011และการแสดงร้องเพลงประสานเสียง โดยนักศึกษาคณะดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 
Description: \\10.34.101.214\ictmedia\CC_Multi\02_ภาพกิจกรรม_ICT_ALL_ICT\01_ภาพกิจกรรม ICT\ปี 54\05 พฤษภาคม\120554_JCSSE 2011\พฤกษ์\100CANON\IMG_9925.JPG
รศ.ดร.เจริญศรี มิตรภานนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.มหิดล และ Honorary General Co-chair of JCSSE 2011
Description: \\10.34.101.214\ictmedia\CC_Multi\02_ภาพกิจกรรม_ICT_ALL_ICT\01_ภาพกิจกรรม ICT\ปี 54\05 พฤษภาคม\120554_JCSSE 2011\พฤกษ์\101CANON\IMG_0010.JPG
Best Paper Awards
 
Description: \\10.34.101.214\ictmedia\CC_Multi\02_ภาพกิจกรรม_ICT_ALL_ICT\01_ภาพกิจกรรม ICT\ปี 54\05 พฤษภาคม\120554_JCSSE 2011\พฤกษ์\101CANON\IMG_0021.JPG
คณบดีมอบธงให้กับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ทีมงานเจ้าภาพจัดงาน JCSSE 2011 ถ่ายรูปหมู่ร่วมกับ Prof. Suguru Yamaguchi และ Prof. Anthony Finkelstien
 
Description: \\10.34.101.214\ictmedia\CC_Multi\02_ภาพกิจกรรม_ICT_ALL_ICT\01_ภาพกิจกรรม ICT\ปี 54\05 พฤษภาคม\130554_JCSSE 2011\พฤกษ์\IMG_0081.JPG
ทีม UCSIP Workship ร่วม Conference Trip ที่พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง
Description: \\10.34.101.214\ictmedia\CC_Multi\02_ภาพกิจกรรม_ICT_ALL_ICT\01_ภาพกิจกรรม ICT\ปี 54\05 พฤษภาคม\130554_JCSSE 2011\พฤกษ์\IMG_0179.JPG
Conference Trip ณ. พุทธมณฑล
 
Back to E-magazine List
 

ECTI Association
99 M.18 Paholyothin Rd., Klong Luang, Pathumthani 12120, THAILAND
E-mail: ecti.secretary@gmail.com
Find us on: