ECTI Association

Report from ECTI-CARD 2011

 ECTI-CARD 2011 Report

  

โดย ผศ.ดร.ดวงอาทิตย์ ศรีมูล (มหาวิทยาลัยรังสิต)

 

 

         ECTI-CARD เป็นการประชุมวิชาการระดับประเทศที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยสมาคม ECTI มีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อรวบรวมผลงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ โดยใช้คอมพิวเตอร์ระบบฝังตัวหรือระบบสารสนเทศ สำหรับนักวิจัย ผู้พัฒนาและผู้ใช้งาน หรือหน่วยงานที่จะนำงานที่ตีพิมพ์ไปพัฒนาต่อยอด หรือพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์

 

 
         ECTI-CARD จัดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2552 โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 2 จัดขึ้นในปี พ.ศ. 2553 โดยคณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และในปีนี้ วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพร่วมกับสมาคม ECTI เพื่อจัดการประชุมครั้งที่ 3 ภายใต้ชื่อ ECTI-CARD 2011 ณ โรงแรมอมารีดอนเมืองกรุงเทพ ระหว่างวันที่ 5-6 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 (รูปที่ 1)
 
         การประชุมวิชาการ ECTI-CARD 2011 เริ่มต้นด้วยการเสวนาเรื่อง “งานวิจัยเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ” โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.โกสินทร์ จำนงไทย จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (รูปที่ 2) และ ศ.ดร.วัลลภ สุรกำพลธร จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นผู้ร่วมเสวนา (รูปที่ 3) จากนั้น เปิดงานโดย ศ.ดร.โมไนย ไกรฤกษ์ นายกสมาคม ECTI (รูปที่ 4) และปาฐกถาพิเศษในหัวข้อเรื่อง “งานวิจัยเชิงนวัตกรรม” โดย รศ.ดร.สุธี อักษรกิตต์ จากสำนักงานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม กระทรวงศึกษาธิการ (รูปที่ 5)  และตามด้วยการประชุมกลุ่มย่อยของนักวิจัยในสาขาต่าง ๆ โดยแบ่งเป็น 3 ห้องประชุมกลุ่มย่อย (รูปที่ 9-11)
 
         ในการประชุมวิชาการครั้งนี้มีบทความที่ส่งเข้าร่วมทั้งสิ้น 94 บทความ ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ จำนวน 82 บทความ คิดเป็นร้อยละ 87 โดยมี 20 สถาบันในประเทศไทยให้ความสนใจเข้าร่วม ในจำนวนบทความที่ผ่านการพิจารณาดังกล่าวนี้ มีบทความที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นบทความดีเด่น จำนวน 3 บทความ ได้แก่
 
1. เรื่อง ระบบเครือข่ายเมชไร้สายภายในวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย (รูปที่ 13)
โดย         สรัชา ทองคาพันธ์, ชัยพร ใจแก้ว, อภิรักษ์ จันทร์สร้าง, และอนันต์ ผลเพิ่ม
จาก         มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
2. เรื่อง การพัฒนาและออกแบบระบบรบกวนสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ (รูปที่ 14)
โดย         ผศ.ดร.ชาญชัย ทองโสภา และไพรัตน์ ทศดี
จาก         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 
3. เรื่อง ระบบการนับจำนวนห่อกระดาษด้วยวิธีการฉายภาพ (รูปที่ 15)
โดย         อรรถพล พลานนท์, สมชาติ รุ่งเรืองสรการ, และสรรรัตน์ สัญญา
จาก         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 
 
รูปที่ 1
รูปที่ 2
 
รูปที่ 3
 
รูปที่ 4
 
รูปที่ 5
 
รูปที่ 6
 
รูปที่ 7
 
รูปที่ 8
 
รูปที่ 9
 
รูปที่ 10
 
รูปที่ 11
 
รูปที่ 12
 
รูปที่ 13
 
รูปที่ 14
 
รูปที่ 15
 
รูปที่ 16
Back to E-magazine List
 

ECTI Association
99 M.18 Paholyothin Rd., Klong Luang, Pathumthani 12120, THAILAND
E-mail: ecti.secretary@gmail.com
Find us on: