ECTI Association

สารจากนายกสมาคม ECTI

สวัสดีครับ

ในไตรมาสที่ผ่านมาสมาคมฯมีกิจกรรมที่สำคัญประกอบด้วย ECTI-CARD ที่จัดที่โรงแรมอมารีดอนเมืองเมื่อวันที่ 5-6 พฤษภาคม โดยมีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิตเป็นเจ้าภาพ มีบทความทั้งสิ้น 80 บทความ ก่อนเริ่มการประชุมเราได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์วัลลภ สุระกำพลธร และรองศาสตราจารย์โกสินทร์ จำนงไทย บรรยายเกี่ยวกับการวิจัยและการเขียนบทความวิจัย นับเป็นแนวทางที่มีประโยชน์อย่างยิ่งแก่ผู้เข้าร่วมการประชุม
 
สำหรับ ECTI-CON ปีนี้จัดที่โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออคิด ระหว่างวันที่ 17-19 พฤษภาคม โดยมีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นเจ้าภาพ มีบทความ 305 บทความจาก 24 ประเทศ นับว่ากิจกรรมทั้งสองสำเร็จลุล่วงด้วยดี ต้องขอขอบคุณคณะทำงานจากมหาวิทยาลัยทั้งสองเป็นอย่างสูง
 
ในเดือนมิถุนายนระหว่างวันที่ 19-23 มีการประชุมวิชาการ ITC-CSCC 2011 (ที่ปีที่แล้วเราเป็นเจ้าภาพจัดที่พัทยา) ที่ประเทศเกาหลีใต้ ในฐานะที่สมาคมฯจะเป็นเจ้าภาพในปี 2014 เราต้องมีกรรมการร่วมในการจัดการประชุมทุกปีไปจนปี 2014 ตัวแทนของสมาคมฯประกอบด้วยศาสตราจารย์ประภาส จงสถิตย์วัฒนา รองศาสตราจารย์ประยุทธ อัครเอกฒาลิน และผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวน์ดิศ อัศวกุล เป็น General co-chair  Technical program co-chair และ Co-general secretary ตามลำดับ ไปร่วมประชุมโดยมีรองศาสตราจารย์โกสินทร์ จำนงไทย Steering Committee เป็นบุคคลสำคัญในการประสานงานอย่างต่อเนื่อง สำหรับผมได้รับมอบหมายจากสมาคมฯให้เป็น Keynote speaker ในนามของสมาคมฯ พูดเรื่อง Microwave for Agricultural Applications ได้รับความสนใจเป็นอย่างดี สิ่งที่สังเกตได้คือประเทศไทยได้พัฒนาความสัมพันธ์แนบแน่นกับเจ้าภาพที่แต่เดิมมีเฉพาะเกาหลีและญี่ปุ่นมากขึ้นตามลำดับ
จากที่ปัจจุบันได้รับเชิญให้บรรยายเกี่ยวกับทำวิจัยและการเขียนบทความวิจัยอยู่บ่อยครั้ง และจากข้อมูลสถิติในการประชุม ECTI-CON พบว่ามีบทความจากประเทศเพื่อนบ้านส่งเข้ามาเป็นจำนวนมากแต่ส่วนใหญ่ถูกปฏิเสธเนื่องจากผลงานยังไม่ได้มาตรฐาน สมาคมฯจึงมีดำริที่จะเผยแพร่การทำวิจัยและการเขียนบทความวิจัยแก่ผู้สนใจทั้งในภูมิภาคและในประเทศเพื่อนบ้านเพื่อยกระดับการวิจัยของประเทศเราและเพื่อนบ้านให้สูงขึ้น มีความคืบหน้าประการใดจะนำมารายงานให้ทราบในลำดับต่อไปครับ
 
ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ Thailand Japan MicroWave 2011 จะจัดที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ระหว่างวันที่ 10-12 สิงหาคม ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่ http://www.ieice.org~mw/TJMW2011
ส่วนการประชุมวิชาการ International Symposium on Intelligent Signal Processing and Communication Systems 2011 (ISPACS 2011) ที่จะจัดที่เชียงใหม่ในเดือนธันวาคมนี้กำหนดการส่งบทความวันที่ 15 กรกฎาคม นะครับ
 
สวัสดีครับ
 
ศ.ดร.โมไนย ไกรฤกษ์
นายกสมาคม ECTI
 
Back to E-magazine List
 

ECTI Association
99 M.18 Paholyothin Rd., Klong Luang, Pathumthani 12120, THAILAND
E-mail: ecti.secretary@gmail.com
Find us on: