ECTI Association

รายงานจาก ITC-CSCC 2007


รองศาสตราจารย์ ดร.โกสินทร์ จำนงไทย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


การประชุมวิชาการนานาชาติ ITC-CSCC (International Technical Conference on Circuit/Systems, Computers and Communications) เริ่มต้นจัดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2529 ที่กรุงโซล ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี โดยเป็นการประชุมวิชาการร่วมระหว่างนักวิจัยของประเทศญี่ปุ่นและสาธารณรัฐ เกาหลี และผลัดกันจัดระหว่างสองประเทศดังกล่าวทุกปีจนถึงปี พ.ศ. 2544 ในปี พ.ศ. 2545 การประชุมวิชาการร่วมดังกล่าวได้เปลี่ยนสภาพเป็นการประชุมวิชาการนานาชาติ และเริ่มจัดครั้งแรกนอกประเทศญี่ปุ่นและเกาหลี โดยจัดที่จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย นำโดยศาสตราจารย์ ดร. สวัสด์ ตันตระรัตน์ (สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) ในฐานะประธานจัดงาน ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติดังกล่าว อีกครั้งเป็นครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ.2549 ที่โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ โดยรองศาสตราจารย์ ดร. บุญเจริญ ศิริเนาวกุล (มหาวิทยาลัยเทคโนลยีพระจอมเกล้าธนบุรี) เป็นประธานจัดงาน ท่านสามารถทราบประวัติศาสตร์ของการประชุมวิชาการนานาชาตินี้ได้ที่

http://www.itc-cscc.org/

ในปีนี้ นับเป็นปีที่ 22 ของการจัดงานประชุมวิชาการนี้ สมาคม IEEK (The Institute of Electronics Engineers of Korea) ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีรับเป็นเจ้าภาพโดยจัดงานนี้ที่โรงแรมพาราไดซ์ เมืองปูซาน ซึ่งเป็นเมืองท่าทางตะวันออกเฉียงใต้ของสาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 8-11 กรกฏาคม พ.ศ.2550 ในการประชุมนี้มีบทความที่ได้รับเลือกให้นำเสนอราว 742 บทความจากบทความที่ส่งเข้ามา 871 บทความ ในจำนวนนี้มีบทความจากสาธารณรัฐเกาหลี 617 บทความ ญี่ปุ่น 70 บทความ ไทย 35 บทความ ไต้หวัน 12 บทความ จีน 5 บทความ มาเลเซีย, สิงคโปร์และสหรัฐอเมริกาประเทศละ 1 บทความ ในการนำเสนอจัดแบ่งเป็นแบบปากเปล่า 383 บทความ โดยแบ่งเป็น 70 เซสชั่น และโปสเตอร์ 359 บทความโดยแบ่งเป็น 9 เซสชั่น งานประชุมวิชาการนานาชาตินี้มีกำหนดจัดในปีหน้าที่เมืองชิโมะโนะเซะกิ เมืองท่าตอนใต้ของเกาะฮอนชู จังหวัดยะมะงุจิ ประเทศญี่ปุ่นITC-CSCC 2007 เริ่มด้วยงานเลี้ยงต้อนรับตั้งแต่เวลา 18:00 น. ของวันที่ 8 กรกฏาคม พ.ศ. 2550 ดังบรรยากาศในรูปที่ 1 เป็นเวลาราว 1 ชั่วโมงจึงเลิกงาน งานประชุมวิชาการเริ่มจริงจังในเช้าวันที่ 9 กรกฏาคม พ.ศ.2550 โดยมีการจัดรายงานผลการวิจัยตั้งแต่ 8:30 น. แล้วจึงมีพิธีเปิดงานตั้งแต่ 10:30 น. เริ่มจากคำกล่าวต้อนรับของประธานจัดงาน Prof. Hyukjae Lee (Information and Communications University, สาธารณรัฐเกาหลี) และตามด้วยประธานจัดงานร่วมจากญี่ปุ่นและไทย Prof. Shin-ichi Oishi (Waseda University, ญี่ปุ่น) และ รองศาสตราจารย์ ดร.โกสินทร์ จำนงไทย (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี) ดังรูปที่ 2 พิธีเปิดงานนี้สิ้นสุดที่การกล่าวเปิดงานของ Prof. Jong Wha Chong นายกสมาคม IEEKหลังจากการกล่าวเปิดงานแล้ว การประชุมวิชาการเริ่มจากการบรรยายพิเศษโดยผู้บรรยาย 2 ท่าน คือ 1) Prof. Seung Taik Yang อธิการบดี Tongmyong University และอดีตรัฐมนตรีสารสนเทศและการสื่อสารของสาธารณรัฐเกาหลี และ 2) Prof. Satoshi Goto (Waseda University, ญี่ปุ่น) หลังจากนั้นเป็นการรายงานผลงานวิจัยในแต่ละสาขาโดยแบ่งเป็น 7 ห้องสำหรับการรายงานปากเปล่าและ 1 ห้องสำหรับโปสเตอร์ นอกจากนี้ยังมีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมานำเสนอในรูปของบทความรับเชิญจำนวน 14 บทความในขณะที่ผู้เข้าร่วมประชุมนำเสนอผลงานวิจัยและมีการอภิปรายกันทั้งในการนำ เสนอด้วยปากเปล่าและโปสเตอร์แล้ว คณะกรรมการผู้จัดงาน, คณะกรรมการประสานงานนานาชาติ, และคณะกรรมการที่ปรึกษานานาชาติมีการจัดประชุมเพื่อปรึกษาปัญหาต่าง ๆ ของการจัดงานและกำหนดเจ้าภาพจัดการประชุมในครั้งต่อ ๆ ไป ดังบรรยากาศในรูปที่ 3 โดยคณะกรรมการกำหนดให้เกาหลีเป็นเจ้าภาพในปี พ.ศ.2552 ต่อจากญี่ปุ่นในปี พ.ศ.2551ในวันที่ 10 กรกฏาคม มีการจัดงานเลี้ยงรับรอง (Banquet) ซึ่งเริ่มจากการกล่าวต้อนรับของประธานและประธานร่วมจัดงานเช่นเดียวกันกับ พิธีเปิดงานแต่กล่าวแบบง่ายกว่า ในงานมีการเลี้ยงอาหารยุโรป ไวน์ เบียร์ เป็นต้น และมีการแสดงพื้นเมืองของเกาหลีดังแสดงในรูปที่ 4 ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถใช้โอกาสงานเลี้ยงสังสรรค์นี้ในการทำความรู้จักนัก วิจัยต่างประเทศ หลังจากงานเลี้ยงในหัวค่ำของวันที่ 10 กรกฏาคมแล้ว การประชุมยังมีต่ออีก 1 วันและการการนำเสนอผลงานวิจัยในสาขาต่าง ๆ ก็เสร็จสิ้นด้วยความเรียบร้อยในบ่ายของวันที่ 11 กรกฏาคม พ.ศ.2550

รูปที่ 1 บรรยากาศในงานเลี้ยงต้อนรับ
รูปที่ 2 พิธีกล่าวเปิดงาน
รูปที่ 3 การประชุมและเลี้ยงกรรมการจัดงาน
รูปที่ 4 งานเลี้ยงรับรอง

Back to E-magazine List
 

ECTI Association
99 M.18 Paholyothin Rd., Klong Luang, Pathumthani 12120, THAILAND
E-mail: ecti.secretary@gmail.com
Find us on: