ECTI Association

Report from EECON-34

 Report from EECON-34             รองศาสตราจารย์ ดร.โกสินทร์ จำนงไทย

                                                                        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 
            EECON (Electrical Engineering Conference) หรือ การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าเป็นการประชุมวิชาการระดับประเทศในสายวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยเริ่มจัดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2521ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และได้มีการเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดงานนี้ขึ้นทุกปี
 
            EECON-34 ในปีนี้จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยสยามโดย พลโท ดร.สมพงษ์ ตุ้มสวัสดิ์ ประธานจัดงาน ที่ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้จอมเทียน จังหวัดชลบุรี ในการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าในปีนี้มีการส่งบทความวิจัยเพื่อรับการพิจารณาจำนวน 443บทความ จาก 55 สถาบัน ในจำนวนดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอผลงานวิจัยจำนวน 294บทความ คิดเป็นอัตราการรับบทความเป็นร้อยละ 70นอกจากบทความที่ส่งเข้ามารับการพิจารณาปรกติแล้ว ที่ประชุมได้มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีประสบการณ์มานำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบของการบรรยายพิเศษและบทความรับเชิญจำนวน 7บทความซึ่งกระจายในแต่ละห้องประชุมย่อยดังต่อไปนี้
 
การบรรยายพิเศษ (Keynote speech)
     “Multicore/Manycore Architectures and Software for Green Computing”, Prof. Hironori Kasahara, Waseda University, Japan
  
บทความรับเชิญ (Invited paper)
Power:
“การปรับปรุงสมรรถนะการควบคุมของอิเล็กโตรไลเซอร์ด้วยตัวจำกัดกระแสผิดพร่องแบบตัวนำยิ่งยวดเพื่อลดการแกว่งของกำลังไฟฟ้าในระบบไฟฟ้ากำลังแยกโดด”, ธีรวุฒิ ไชยธรรม และอิสระชัย งามหรู (สจล.)
 
Power Electronics:
“บทบาทของอิเล็กทรอนิกส์กำลังเพื่อการรองรับความต้องการของสังคม”, วิบูลย์ ชื่นแขก (มจพ.)
 
Communication:
“A Study on Energy Efficient MAC Protocols for Wireless Body Area Networks”, Lunchakorn Wuttisittikulkij (CU), Robithoh Annur (CU), Suvit Nakpeerayuth (CU), Warakorn Srichavengsup (Thai-Nichi Inst of Tech), Jun-Ichi Takada (Tokyo Tech, Japan), and Muhammad Saadi (Uni of Management and Tech; Pakistan)
 
Elctronics:
“Electronic System of CubeSat”, Sompop Purivigrapong (MUT)
 
Digital Signal Processing:
“เทคนิคเทมเพลทแมชชิงจากกล้องมุมมองเดียวสำหรับงานการตรวจสอบด้วยภาพในอุตสาหกรรม”, ปกรณ์ แก้วตระกูลพงษ์
 (มจธ.)
 
Photonics:
“A Pervasive Technology Enabler for Thailand”, Sarun Sumriddetchkajorn (NECTEC)
 
Bio-Medical Engineering:
“การกระตุ้นระบบประสาทและกล้อมเนื้อด้วยไฟฟ้า”, เซง เลิศมโนรัตน์ (ม.มหิดล)
 
 
        นอกจากนี้ คณะกรรมการวิชาการของการประชุมฯได้คัดเลือกบทความดีของอเด่นจากบทความที่ส่งปรกติและได้บทความดีเด่นดังต่อไปนี้
 
Power:
“Robust Frequency Control by Coordinated Frequency Controller and V2G Control-Based PHEV Considering Charging Requirement and Battery State of Charge”, Sitthidet Vachirasricirikul (University of Phayao) and Issarachai Ngamroo (KMITL)
 
 “An Adaptive Algorithm for Fault Current Calculation in System with Penetration of Inverter-Based Distributed Generation”, Dao Van Tu and Surachai Chaitusaney, (CU)
 
Power Electronics:
“แนวทางในการแก้ปัญหาค่าความผิดพลาดทางขนาดของฟลักซ์ในย่านความเร็วต่ำของตัวสังเกตเต็มอันดับแบบปรับตัวสำหรับการขับเคลื่อนมอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวรไร้เซนเซอร์วัดตำแหน่ง”, สาคร โพธิ์งาม (มจธ.) และ สมบูรณ์ แสงวงศ์วาณิชย์ (จุฬาฯ)
 
Communication:
“ทฤษฏีและการออกแบบวงจรกรองผ่านแถบที่ใช้ตัวเชื่อมต่อไมโครสตริปแบบขั้น”, กันต์พงษ์ ศรีสถิตย์ (มทค.)
 
Electronics:
“A 0.5-V 600-µW 125-kHz-Integrated OTA-R-MOSFET-C Filter Using Cross-forward Common-mode Cancellation and Sub-threshold Resistor Techniques”, Phanumas Khumsat (PSU), Apisak Worapisak (MUT)
 
Digital Signal Processing:
 “Robust Recursive SRR Based On Andrew’s Since Stochastic Estimation with Fast Affine Block-Based Registration for Video Enhancement", Vorapoj Patanavijit (AU)
 
Bio-Medical Engineering:
“การตรวจหาค่าฮีโมโกลบินโดยใช้เส้นใยแก้วนำแสง”, ณัฐวี เจริญผล, อภิชัย ภัทรนันท์ และยุทธพงษ์ จิรรักษ์โสภากุล (มจธ.)
 
 
        EECON-35ในปีหน้า มีกำหนดจัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพและ NECTEC ระหว่างวันที่ 12-14ธันวาคม พ.ศ. 2555ที่โรงแรมรอยัลฮิลล์กอล์ฟรีสอร์ท แอนด์ สปา จ.นครนายก โดยมีกำหนดส่งบทความวิจัยในวันที่ 13 กรกฏาคม พ.ศ.2555
 
เจ้าภาพปีต่อๆ ไปมีดังนี้
EECON-35ปี พ.ศ. 2555มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และNECTEC
EECON-36ปี พ.ศ. 2556มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
EECON-37ปี พ.ศ. 2557มหาวิทยาลัยขอนแก่น
EECON-38ปี พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
EECON-39ปี พ.ศ. 2559 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
EECON-40ปี พ.ศ. 2560มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครเหนือ
EECON-43ปี พ.ศ. 2563มหาวิทยาลัยนเรศวร
 
รูปที่ 1 Keynote Speaker
 
 
รูปที่2การรำในพิธีเปิด
 
รูปที่ 3การเสวนาเกี่ยวกับอดีตปัจจุบันและอนาคตของ EECON
 
รูปที่ 4 เจ้าภาพและกรรมการ
 
รูปที่ 5บรรยากาศการรายงาน
 
รูปที่  6การประชุมกรรมการ
 
รูปที่ 7 งานเลี้ยง
 
 
 
รูปที่ 8รางวัลบทความดีเด่น
 
รูปที่ 9การรับมอบธงเจ้าภาพ
 
รูปที่ 10การแสดงบนเวทีในงานเลี้ยง
Back to E-magazine List
 

ECTI Association
99 M.18 Paholyothin Rd., Klong Luang, Pathumthani 12120, THAILAND
E-mail: ecti.secretary@gmail.com
Find us on: