ECTI Association

สารจากบรรณาธิการ

 สารจากบรรณาธิการ

วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ECTI ฉบับที่ 3 ของปี 2012 นี้ขอนำเสนอสารจากนายกสมาคมฯ บทความวิชาการเรื่อง เทคโนโลยีเครือข่ายเชิงควอนตัม รากฐานการสื่อสารปลอดภัยสู่อนาคต” เขียนโดย Montida Pattaranantakul (NECTEC) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่นับว่าล้ำหน้าและน่าสนใจ

นอกจากนี้ยังมีรายงานจากการประชุมวิชาการ ITC-CSCC 2012 และ SISA 2012 และสุดท้ายขอนำเสนอ รายชื่อบทความวิจัยในวารสารวิจัยนานาชาติECTI-EEC ฉบับสิงหาคม 2012

ขอขอบพระคุณสมาชิก ECTI และผู้อ่านทุกท่านที่ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด

รองศาสตราจารย์ ดร.โกสินทร์ จำนงไทย (มจธ.)

กอง บก. วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ECTI

Back to E-magazine List
 

ECTI Association
99 M.18 Paholyothin Rd., Klong Luang, Pathumthani 12120, THAILAND
E-mail: ecti.secretary@gmail.com
Find us on: