ECTI Association

Special Article - From the Presidentสวัสดีครับ ท่านสมาชิกและผู้อ่านทุกท่าน

ในฐานะเป็นนายกสมาคม ผมขอต้อนรับท่านผู้อ่านทุกท่าน ทั้งที่ได้เป็นสมาชิกของสมาคมแล้วและที่ยังมิได้เป็นสมาชิก

สมาคม ECTI ได้จดทะเบียนมาถึงปัจจุบันมาเป็นเวลา ๗ ปีแล้ว และมีความเจริญเติบโตขึ้นตามลำดับ ความเปลี่ยนแปลงของสมาคมเป็นไปอย่างรวดเร็ว และน่าประทับใจยิ่ง ในแต่ละปี สมาคมได้จัดกิจกรรมมากมาย ทั้งการประชุมวิชาการระดับประเทศ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ การออกวารสารวิจัย และ การออกนิตสารอิเล็กทรอนิกส์

การดำเนินการของสมาคมเป็นการดำเนินการจากความร่วมมือร่วมใจของสมาชิกจำนวน มาก ทั้งที่เป็นสมาชิกที่เป็นทางการ และสมาชิกที่ไม่เป็นทางการ ที่มาจากมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนทั้งในกรุงเทพ และภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จากการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ คอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) และสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.)

การดำเนินการในระยะต่อไป ทางสมาคมมีความประสงค์ที่จะขยายการดำเนินงานของสมาคมให้กว้างขวางมากยิ่ง ขึ้น ในส่วนของภาคการศึกษา สมาคมประสงค์ที่จะขยายสมาชิกในส่วนที่เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน มหาวิทยาลัยราชมงคล และวิทยาลัยที่ดำเนินการเรียนการสอนและการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีทั้งหลาย ในส่วนของสมาคมวิชาการ และวิชาชีพ สมาคมจะเพิ่มความร่วมมือกับสมาคมเหล่านั้นให้เข็มแข็งมากยิ่งขึ้น ในการสร้างโอกาสใหม่ ๆ ของการดำเนินงาน สำหรับภาคเอกชน สมาคมจะเพิ่มความพยายามในการแสวงหาความร่วมมือ เพื่อให้สมาคมได้เป็นตัวกลางของการเผยแพร่งานวิจัย และความรู้ทางวิชาการ ระหว่างนักวิจัย และภาคเอกชน

เพื่อทำให้กิจกรรมของสมาคมสามารถครอบคลุมงานวิชาการในมิติที่หลากหลายขึ้น ในปีนี้สมาคมได้เพิ่มการจัดประชุมวิชาการขึ้นมาอีก ๑ ประเภทคือ ECTI-CARD โดยมีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานที่เป็นนวัตกรรมของสิ่งประดิษฐ์ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดเวทีทางด้านวิชาการ ซึ่งคาดว่าเป็นเป็นการกระตุ้น และส่งเสริมให้การวิจัยและพัฒนางานในลักษณะนี้ก้าวหน้ามากขึ้น

สำหรับการดำเนินงานด้านวารสารวิจัยของสมาคม สมาคมจะเพิ่มความเข็มข้นในการผลักดันให้วารสารของสมาคมได้อยู่ในฐานข้อมูล วิจัยในระดับสากลให้ได้ในเร็ววัน เพื่อที่จะทำให้วารสารทั้ง ๒ ฉบับของสมาคมได้เป็นวารสารอ้างอิงในระดับสูง และเป็นอีกเวทีหนึ่งของบรรดานักวิจัยทั้งในและต่างประเทศ

การดำเนินงานของสมาคมจะเจริญเติบโตไม่ได้ ถ้าหากว่าสมาคมไม่ได้ความร่วมมือจากบรรดาสมาชิกของสมาคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการร่วมกันคิด และร่วมกันทำ ของสมาชิกสมาคม สำหรับการดำเนินการในระยะต่อไปของสมาคมก็เช่น ทางสมาคมจะส่งเสริมให้สมาชิกของสมาคมได้มีบทบาทในการคิดสร้างสรรค์ และร่วมกันพัฒนาสมาคมให้ก้าวหน้าสืบไป


บุญเจริญ ศิริเนาวกุล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
boon@kmutt.ac.th

Back to E-magazine List
 

ECTI Association
99 M.18 Paholyothin Rd., Klong Luang, Pathumthani 12120, THAILAND
E-mail: ecti.secretary@gmail.com
Find us on: