ECTI Association

รายงานจาก EECON-30


รองศาสตราจารย์ ดร.โกสินทร์ จำนงไทย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดงาน ประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่ 30 ในวันที่ 25-26 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ที่โรงแรมเฟลลิกซ์ริเวอร์แควรีสอร์ท โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.โกสินทร์ จำนงไทย เป็นประธานจัดงานการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าเป็นการรวมกันและชุมนุม ของวิศวกร นักวิชาการ นักวิจัย อาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรที่ทำงานเกี่ยวข้องในสาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยีไฟฟ้า โดยมีการเริ่มจัดงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นับเป็นการประชุมวิชาการระดับประเทศที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานถึง 30 ปีแล้วการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่ 30 เริ่มด้วยพิธีเปิดงานในเช้าตรู่ของวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2550 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.เอก ไชยสวัสดิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และตามด้วยการบรรยายพิเศษของวิทยากร 4 ท่านในช่วงเช้าและ 1 ท่านในช่วงเย็น ได้แก่


 1. ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร, อดีตเลขาธิการ สกอ. เรื่อง "คนไทยคาดหวังอะไรจากวิศวกรรมศาสตร์"
 2. คุณรุ่ง ศิวารัตน์, Senior Director, Seagate Technology (Thailand), เรื่อง "HDD Technology Trend"
 3. รองศาสตราจารย์ ดร. สุเจตน์ จันทรังษ์, อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เรื่อง "วิศวกรรมดาวเทียมสำหรับประเทศไทย (Satellite Engineering for Thailand)"
 4. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระเชษฐ์ ขันเงิน, รองอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่อง "EMC ศาสตร์ที่วิศวกรไฟฟ้าและสาขาที่เกี่ยวข้องต้องรู้"
 5. Prof. Masayuki Tanimoto, Nagoya University, Japan เรื่อง "FTV (Free Viewpoint Television) Opening a New Frontier in Image Technology" ซึ่งเป็นวิทยากรท่านเดียวที่บรรยายช่วงเวลา 17:00-17:30 น.

ก่อนงานเลี้ยงรับรองในช่วงบ่ายของวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2550 และในวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2550 มีการนำเสนอผลงานวิจัยโดยแบ่งเป็นกลุ่มย่อย 11 กลุ่ม ใน 8 สาขาวิชา ได้แก่


 1. ไฟฟ้ากำลัง
 2. อิเล็กทรอนิกส์กำลัง
 3. ไฟฟ้าสื่อสาร
 4. ระบบควบคุมและการวัดคุม
 5. อิเล็กทรอนิกส์
 6. การประมวลผลสัญญาณดิจิตอล
 7. คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
 8. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมไฟฟ้า

ในการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่ 30 นี้ มีบทความส่งเข้ามารับการพิจารณา 426 บทความจาก 45 องค์กร นับว่าเป็นจำนวนสูงสุดในประวัติศาสตร์ของการประชุมนี้และได้รับการตีพิมพ์ และนำเสนอ 348 บทความ คิดเป็นอัตราการรับบทความร้อยละ 78.4 นอกจากการร่วมเสนอผลงานของผู้แต่งบทความวิจัยแล้วยังมีบุคลากรที่เข้าร่วม ประชุมรวมทั้งสิ้นกว่า 600 คนการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่ 31 ซึ่งเป็นครั้งต่อไป มีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 29-31ตุลาคม พ.ศ. 2552 ณ รอแยลฮิลส์ กอล์ฟรีสอร์ท แอนด์ สปา จ. นครนายก โดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและมหาวิทยาลัยศรีปทุมเป็นเจ้าภาพ
รูปที่ 1 สภาพการลงทะเบียน
รูปที่ 2 ผู้เข้าร่วมพิธีเปิดงาน
รูปที่ 3 ผู้เข้าร่วมพิธีเปิดงาน
รูปที่ 4 คณบดีมอบของที่ระลึกแก่วิทยากร
รูปที่ 5 วิทยากร..อธิการบดี ม.เทคโนฯ มหานคร
รูปที่ 6 พิธีกรงานเลี้ยงรับรอง
รูปที่ 7 ประธานกล่าวต้อนรับในงานเลี้ยง
รูปที่ 8 แนะนำผู้บริหารของ ม.ต่าง ๆ
รูปที่ 9 กิจกรรมนักศึกษา
รูปที่ 10 โต๊ะวีไอพี

Back to E-magazine List
 

ECTI Association
99 M.18 Paholyothin Rd., Klong Luang, Pathumthani 12120, THAILAND
E-mail: ecti.secretary@gmail.com
Find us on: