ECTI Association

Editor's Talk

สวัสดีสมาชิกสมาคมวิชาการ ECTI ทุกท่านครับ

ในที่สุดวารสาร ECTI e-magazine ก็สามารถออกฉบับปฐมฤกษ์ได้สำเร็จ เบื้องหลังความสำเร็จนี้ทางกองบรรณาธิการได้รับความช่วยเหลือมากมาย โอกาสนี้จึงขอใช้พื้นที่ Editor's Talk กล่าวขอบคุณ รศ.ดร.โกสิน จำนงค์ไทย และ ศ.ดร.โมไนย ไกรฤกษ์ ที่กรุณาให้คำแนะนำในเบื้องต้นในการก่อร่างแบบของวารสาร พร้อมทั้งติดต่อสมาชิกหลายท่านร่วมเขียนบทความในวารสาร และขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ได้ให้ความช่วยเหลือส่งเนื้อหาเข้ามาเพื่อจัดทำ วารสารฉบับนี้

ECTI e-magazine ได้วางกรอบเนื้อหาเป็นบทความเบาๆ เชิงปกิณกะ โดยหมุนเวียนเนื้อหาสลับกันไปในแต่ละสาขาได้แก่ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศ โดยบทความฉบับปฐมฤกษ์นี้เป็นบทความในสาขาไฟฟ้า และในโอกาสเปิดตัววารสาร ECTI e-magazine กองบรรณาธิการได้ความกรุณาจาก ศ.ดร. สวัสดิ์ ตันตระรัตน์ อดีตประธาน และผู้ร่วมก่อตั้งสมาคมฯ ได้เขียนเรื่องราวความเป็นมาของสมาคมฯ ให้สมาชิกได้รับทราบกัน

สุดท้ายนี้กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีจาก สมาชิก รวมไปถึงการมีส่วนร่วมส่งบทความสำหรับฉบับต่อๆ ไป และขอน้อมรับคำแนะนำจากสมาชิกทุกท่านเพื่อนำมาปรับปรุงให้วารสาร ECTI e-magazine มีคุณภาพดียิ่งขึ้นในอนาคต


กิตติ์ เธียรธโนปจัย
บรรณาธิการ ECTI e-magazine
สมาคมวิชาการ ECTI

Back to E-magazine List
 

ECTI Association
99 M.18 Paholyothin Rd., Klong Luang, Pathumthani 12120, THAILAND
E-mail: ecti.secretary@gmail.com
Find us on: