ECTI Association

Report from EECON-31


รองศาสตราจารย์ ดร.โกสินทร์ จำนงไทย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่ 31 (EECON-31) จัดขึ้นที่ รอแยลฮิลด์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครนายก ระหว่างวันที่ 29-31 ตุลาคม พ.ศ.2551 โดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (โดย ผศ.พินิจ เทพสาธร หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า) และมหาวิทยาลัยศรีปทุม (โดย ผศ.ดร.กีรติ ชยะกุลคีรี หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า) เป็นเจ้าภาพร่วมกัน นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ 31 ปีของ EECON ที่มีการร่วมมือระหว่าง 2 มหาวิทยาลัยเพื่อเป็นเจ้าภาพการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าเป็นการรวมกันและชุมนุมของวิศวกร นักวิชาการ นักวิจัย อาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรที่ทำงานเกี่ยวข้องในสาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยีไฟฟ้า โดยมีการเริ่มจัดงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดงานมาทุกปีจนถึงปัจจุบัน นับเป็นการประชุมวิชาการระดับประเทศที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานถึง 31 ปีแล้ว การประชุมวิชาการนี้แบ่งสาขาวิชาการออกเป็น 9 สาขา ได้แก่ ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์กำลัง อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้าสื่อสาร การประมวลผลสัญญาณดิจิตอล คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบควบคุมและการวัดคุม โฟโตนิกส์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมไฟฟ้า นอกจากนี้ การประชุมวิชาการนี้ดำเนินการโดยมาหวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกสามัญซึ่งปัจจุบัน มีจำนวน 22 มหาวิทยาลัย และยังมีสมาชิกสมทบอีก 8 มหาวิทยาลัยร่วมดำเนินการจัดงานEECON ในปีนี้มีผู้ส่งบทความเข้ารับการพิจารณา 422 บทความ ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอในที่ประชุมจำนวน 323 บทความ อัตราการรับบทความคิดเป็นร้อยละ 76.54 บทความเหล่านี้มาจากมหาวิทยาลัยและองค์กรต่าง ๆ ในประเทศไทย อาทิเช่น สถาบันเทคโนโลยพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (70) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (38) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (37) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (21) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (18) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (17) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (10) ฯลฯในการประชุมวิชาการปีนี้ เริ่มต้นตั้งแต่บ่ายวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ด้วย Tutorial 2 เรื่อง คือ 1 Physical Modeling by MATLAB โดย คุณลิขิต แสงอรุณ (Techsource Systems (Thailand) Co.,Ltd) และ 2 แนวทางการใช้กล้องถ่ายภาพความร้อนกับงานบำรุงรักษาในระบบไฟฟ้าและทางกล โดย คุณธีระวัฒน์ หนูนาค (บริษัท เมเชอร์โทนิกซ์ จำกัด) หลังจากนั้นมีการสังสรรค์เพื่อพบปะและแลกเปลี่ยนสารสนเทศกันในงานเลี้ยง รับรองในหัวค่ำของวันเดียวกันในวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2551 หลังจากพิธีเปิดการประชุมโดย ฯพณฯ พล.อ.อ. กำธน สินธวนนท์ องคมนตรี แล้ว มีการกล่าวต้อนรับโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก และการบรรยายพิเศษโดยผู้บรรยาย 4 ท่าน ได้แก่ 1 ศ.ดร.สิทธิชัย โภไคยอุดม เรื่องการวิจัยและพัฒนาด้านวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เพื่อระบบการสื่อสาร 2 คุณวิลาศ เฉลยสัตย์ การไฟฟ้านครหลวง เรื่อง การจัดการพลังงานเพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อนในบริบทของการไฟฟ้านครหลวง 3 รศ.ดร.วิบูลย์ ชื่นแขก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง การวิจัยและพัฒนาด้านอิเล็กทรอนิกส์กำลังกับปัญหาภาวะโลกร้อน 4 ตัวแทนบริษัทเวสเทร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด เรื่องเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางอิเล็กทรอนิกส์กับปัญหาภาวะโลกร้อนหลังจากการบรรยายพิเศษและการรับประทานอาหารกลางวันแล้ว งานประชุมเริ่มการประชุมกลุ่มย่อยของแต่ละสาขาโดยแบ่งเป็น 11 ห้อง บทความเริ่มต้นของแต่ละห้องเป็นการนำเสนอบทความรับเชิญจำนวน 8 บทความ ได้แก่บทความที่ 2 ของบางห้องเป็นการนำเสนอของบทความดีเด่นจำนวน 7 บทความ ได้แก่


  1. สาขาไฟฟ้ากำลัง เรื่อง Multi-Objective Unit Commitment โดย Nit Petcharaks Dhurakij Pundit University
  2. อิเล็กทรอนิกส์กำลัง เรื่อง Reduction of Torque Ripple in Direct Torque Control for Induction Motor Drives Using Decoupled Amplitude and Angle of Stator Flux Control โดย ยุทธนา ขำสุวรรณ์ อุดม เครือเทพ และ วัชริน ศรีรัตนาวิชัยกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  3. ไฟฟ้าสื่อสาร เรื่อง A Multi-band CPW-Fed Equilateral Hexagonal Slot Antenna with Vertical Bowtie Stub โดย Prapoch Jirasakulporn1, Wijai Numnoi1 , and Prayoot Akkaraekthalin, Pathumwan Institute of Technology และ King Mongkut’s University of Technology North Bangkok
  4. อิเล็กทรอนกส์ เรื่อง A Low-power Low-voltage Wideband CMOS Variable Gain Amplifier โดย ศิราพร ศักดิ์พรหม1 อภินันท์ ธนชยานนท์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ ภาณุมาส คำสัตย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  5. การประมวลผลสัญญาณดิจิตอล เรื่อง ระบบตรวจจับความถี่คลื่นไซน์ดิจิตอลอย่างรวดเร็วแบบใหม่ โดย ราชู พันธ์ฉลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, จีรสุดา โกษียาภรณ์2 และ ปราโมทย์ วาดเขียน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  6. คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง Microarray Knowledge Extraction using Self-Organizing Map NeuralNetworks and Minimum Entropy Principle Algorithm โดย ศิริพันธุ์ วิชัยดิษฐ์ ศิริรัตน์ วณิชโยบล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และ วิภาดา เวทย์ประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  7. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมไฟฟ้า เรื่อง Finding a mismatch for brain blood clot area on ct-scan images via digital image processing technique โดย ธีรพงศ์ อรชร สมชาติ โชคชัยธรรม และ สมบัติ มุ่งทวีพงษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกกล่าวต้อนรับในพิธีเปิด
ฯพณฯ พล.อ.อ. กำธน สินธวนนท์ องคมนตรี ให้เกียรติกล่าวเปิดประชุม
ผู้บรรยายพิเศษ ประธานและผู้บริหารของเจ้าภาพจัดงาน องคมนตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก และกรรมการสภา EECON
ศ.ดร.สิทธิชัย โภไคยอุดม บรรยายพิเศษ

Back to E-magazine List
 

ECTI Association
99 M.18 Paholyothin Rd., Klong Luang, Pathumthani 12120, THAILAND
E-mail: ecti.secretary@gmail.com
Find us on: