ECTI Association

Report of NCSEC 2008


รองศาสตราจารย์ ดร.โกสินทร์ จำนงไทย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


NCSEC (National Computer Science and Engineering Conference) เป็นการประชุมวิชาการระดับประเทศของไทยที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โดยเริ่มจัดครั้งแรกในปี พ.ศ.2537 ที่โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา กรุงเทพฯ และมีการเวียนกันจัดเป็นเจ้าภาพโดยมหาวิทยาลัยต่าง ๆ จนกระทั่งในปีนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัด งานประชุม NCSEC 2008 โดยจัดที่โรงแรม Long Beach Garden Hotel & Spa เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 19-21 พฤศจิกายน พ.ศ.2551NCSEC 2008 นี้มีการส่งบทความเข้ารับการพิจารณาทั้งสิ้น 135 บทความ ในจำนวนนี้ผ่านการพิจารณาโดยผู้อ่านอย่างน้อย 2 คนต่อบทความเป็นจำนวน 108 บทความ คิดเป็นอัตราการรับบทความร้อยละ 80 แบ่งเป็นจำนวนบทความตามสาขาวิชาคือ Computer systems: 13 บทความ, Artificial Intelligence 20 บทความ, Computer Software 15บทความ, Computer Network 14 บทความ, DSP and Image Processing 15บทความ, Information Technology 16 บทความ, และ Computing Theory 13 บทความ นอกจากการส่งบทความและนำเสนอบทความดังกล่าวแล้ว มีผู้เข้าร่วมงานประชุมเพื่อรับฟังการนำเสนออีก โดยรวมจำนวนผู้เข้าร่วมทั้งสิ้นราว 180 คนในวันแรกของงานประชุม (ช่วงบ่ายของวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2551) มีการบรรยายในรูปแบบของ Tutorial ดังต่อไปนี้


  1. Multicore Programming using OpenMP (พัฒนาการเรียนการสอนโปรแกรม แบบก้าวกระโดด สู่ยุคของโปรเซสเซอร์มัลติคอร์) โดย ผศ.ดร.วีระ เหมืองสิน
  2. Introduction to the team Software Process (TSP) and the personal software process (PSP) โดย ดร.สุรเดช จิตประไพกุลศาล

พิธีเปิดงาน NCSEC 2008 มีขึ้นในช่วงเช้าในวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2551 นำโดยการบรรยายพิเศษของ ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้อำนวยการ NECTEC เรื่อง ICT Roadmap (รูปที่ 1) และตามด้วยการสนทนาในรูปของ Panel ในหัวข้อ “12 Years of NCSEC -- Past, Present and Future” ซึ่งในการสนทนานี้มีผู้สนทนาคือ รองศาสตราจารย์ ยืน ภู่วรวรรณ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์), ศาสตราจารย์ ดร.ประภาส จงสถิตวัฒนา (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) และรองศาสตราจารย์ ดร.โกสินทร์ จำนงไทย (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วรา วราวิทย์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ) เป็นผู้ดำเนินรายการ (รูปที่ 2) หลังจากนั้นเป็นการแบ่งกลุ่มเป็น 4 กลุ่มใน 4 ห้องเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยในแต่ละสาขาช่วงเย็นของวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2551 มีงานเลี้ยงรับรองซึ่งจัดบริเวณริมสระน้ำโดยเริ่มจากการกล่าวเปิดงานของ ประธานจัดงาน (รองศาสตราจารย์ ดร.วรา วราวิทย์; รูปที่ 3) การประกาศบทความดีเด่น ซึ่งนำเสนอโดย ศาสตราจารย์ ดร.ประภาส จงสถิตวัฒนา ประธานคณะกรรมการคัดเลือกบทความ (รูปที่ 4) และสุดท้าย งานเลี้ยงปิดท้ายด้วยการแสดงดนตรีของบคุลากรจัดงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ (รูปที่ 5)ในเช้าวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2551 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการประชุม เริ่มจากการบรรยายพิเศษเรื่อง “10 Gigabits Research and Education Network” โดย ผู้อำนวยการ Uninet


และเรื่อง “Streaming High Quality VDO over Heterogeneous Networks” โดย ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา กาญจนสุต (สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย)งานประชุมวิชาการ NCSEC ครั้งต่อไปมีกำหนดจัดดังนี้ NCSEC 2009 มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 พฤศจิกายน พ.ศ.2552 โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และใน NCSEC 2010 และ NCSEC 2011 มีกำหนดจัดโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามลำดับ
รูปที่ 1 ผู้บรรยายรับเชิญ
รูปที่ 2 Panelist Talk
รูปที่ 3 ประธานกล่าวต้อนรับในงานเลี้ยง
รูปที่ 4 มอบรางวัลบทความดีเด่น
รูปที่ 5 วงดนตรี มจพ.

Back to E-magazine List
 

ECTI Association
99 M.18 Paholyothin Rd., Klong Luang, Pathumthani 12120, THAILAND
E-mail: ecti.secretary@gmail.com
Find us on: