ECTI Association

สารจากบรรณาธิการ

สวัสดีสมาชิก ECTI และผู้อ่านทุกท่านครับ

ECTI e-magazine ก้าวสู่ปีที่ 3 แล้ว ฉบับนี้เราได้รับความอนุเคราะห์บทความจาก Mr.Kazuo Minorikawa (Renesas Solutions Cooperation, Japan) และนำเสนอรายงานการประชุมวิชาการ IWAIT 2009, SASIMI 2009, ISPACS 2008, ICESIT 2009 รวมถึงรายชื่อบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ใน ECTI-EEC ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2009

กระผมขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาเขียนบทความ รายงานการประชุมวิชาการ และให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์สำหรับ ECTI e-magazine ด้วยความร่วมมือเช่นนี้ เชื่อได้ว่า ECTI e-magazine จะสามารถก้าวสู่ปีที่ 3 และปีต่อๆ ไปได้อย่างมั่นคง

สุดท้ายนี้ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ECTI e-magazine จะเป็นแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกและผู้อ่านทุกท่านครับ

กิตติ์ เธียรธโนปจัย
บรรณาธิการ

Back to E-magazine List
 

ECTI Association
99 M.18 Paholyothin Rd., Klong Luang, Pathumthani 12120, THAILAND
E-mail: ecti.secretary@gmail.com
Find us on: