ECTI Association

Report from BMEiCON 2009

รองศาสตราจารย์ ดร.โกสินทร์ จำนงไทย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


      วิศวกรรมชีวการแพทย์เป็นศาสตร์แขนงใหม่เชิงสหวิชาการที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างวิศวกรรมศาสตร์ การแพทย์ สาธารณสุข และวิทยาศาสตร์ด้านต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ ชีววิทยา ฟิสิกส์ และเคมี  นำมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการรักษา การฟื้นฟู และส่งเสริมสุขภาพ ประกอบด้วยหลายหลากสาขา อาทิเช่น

 

  • กลุ่มเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการใช้วัสดุหรือเซลล์ในร่างกาย (Biomaterials, Cell and tissue engineering, Drug & Genes delivery system, Stem cell technology)
  • กลุ่มเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์และอิเลคโทรนิคส์ (Biomechanics, Biosensors, Medical instrumentations, Medical imaging, Rehabilitation)
  • กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการด้านการแพทย์ (Bioinformatics, Biomedical technology management) เป็นต้น

      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการวิจัยด้านนี้ และมีส่วนร่วมในการจัดตั้งสมาคมวิจัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทย (Thai Biomedical Engineering Research Association : ThaiBME) ขึ้น เพื่อการพัฒนาศักยภาพงานวิจัยแบบบูรณาการด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ และประสานความร่วมมือกันระหว่างนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยต่างๆ ภายในประเทศ (รายละเอียดดังเว็บไซต์ www.ThaiBME.org)   นอกจากนี้แล้วยังได้มี การสร้างความร่วมมือดำเนินการจัดตั้งสมาพันธ์วิศวกรรมชีวการแพทย์แห่งประเทศไทย โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ประเทศไทยขึ้นโดยมี ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช)) ร่วมกับ สมาคมด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์อีก 2 แห่ง ประกอบด้วยสมาคมวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทย (Thai Biomedical Engineering of Thailand หรือ TBMES : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) และสมาคมวิศวกรรมการแพทย์และชีววิทยาไทย (Thai Engineering in Medicine and Biology Society หรือ ThaiEMBS : มหาวิทยาลัยมหิดล) รวมทั้งเครือข่ายความร่วมมือการวิจัยและวิชาการด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ระหว่างสถาบัน (University Consortium on BME for Thailand) ประกอบด้วยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การประชุมวิชาการวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทย เป็นการประชุมวิชาการประจำปีที่ทางชมรมวิจัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทย ริเริ่มให้มีขึ้น เพื่อสร้างเครือข่ายการวิจัยแบบบูรณาการความรู้ เปิดโอกาสให้นักศึกษาและนักวิจัยได้พบปะเสนอผลงาน และรวบรวมผลงานวิจัยทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ของประเทศ โดยในปี พ.ศ. 2552 นี้ ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานการประชุมวิชาการฯ ดังกล่าวขึ้น ในการประชุมปีนี้ มีจำนวน 81 บทความ ทั้งหมดเป็นการเสนอผลงานแบบ Oral โดยบัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมและโปรแกรมการประชุมได้ถูกแนบไว้ในภาคผนวก ก ของรายงานนี้ด้วย หากนับรวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดทั้งผู้นำเสนอบทความ องค์ปาฐกและผู้สังเกตการณ์ก็จะมีจำนวนประมาณ 100 ท่าน เป็นชาวต่างชาติประมาณ 10% ส่วนผู้เข้าร่วมประชุมชาวไทยก็มาจากหลากหลายสถาบัน ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยรังสิต เนคเทค เอ็มเทค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

  • บรรยากาศการจัดงาน

ท่านประธาน ศาตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์กล่าวเปิดงาน

นายกสมาคมวิจัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทยศาตราจารย์นายแพทย์สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล มอบโล่ขอบคุณ สวทช.ที่ให้การสนับสนุนการจัดงานประชุมวิชาการ BMEiCON 2009

ภาพบรรยากาศการนำเสนอผลงานทางวิชาการ

ภาพบรรยากาศการนำเสนอผลงานทางวิชาการ

ภาพบูธนิทรรศการ

ภาพบูธนิทรรศการ

      ในการประชุมวิชาการนี้มีการจัดการบรรยายโดยองค์ปาฐก (Keynote Speakers) โดยมีองค์ปาฐกจำนวน 5 ท่าน มาให้ความรู้ทางวิชาการ ดังต่อไปนี้

1) Prof.Keiji Iramina, Kyushu University, Japan
2) James C.H. Goh, National University of Singapore
3) Amg Wei Tech, Nanyang Technology University, “Robotic Technology for Biomedical Micromanipulation Applications”
4) Panote Thavarungkul, Prince Songkla University, “Label-Free Affinity Biosensor with Medical Applications”
5) Poramate Manoonpong, Bernstein Center for Computational Neuroscience, University of Goettingen, Goettingen, Germany, “From Human Walking to Human-like Walking: Adaptive, fast, dynamic walking in a biped robot under neural control and learning”

      การประชุมวิชาการนานาชาติ BMEiCON 2010 ในปีต่อไปมีกำหนดจัดขึ้นที่27-28 กันยายน 2553 ที่นครเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น

Back to E-magazine List
 

ECTI Association
99 M.18 Paholyothin Rd., Klong Luang, Pathumthani 12120, THAILAND
E-mail: ecti.secretary@gmail.com
Find us on: