ECTI Association

Report from PCM 2009

รองศาสตราจารย์ ดร.โกสินทร์ จำนงไทย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

      PCM (Pacific-Rim Conference on Multimedia) เป็นการประชุมวิชาการนานาชาติเกี่ยวกับมัลติมีเดียในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ.2542 และผลัดกันเป็นเจ้าภาพในภาคพื้นนี้ตั้งแต่ ออสเตรเลีย ต่อมาจัดที่ จีน ไต้หวัน สิงคโปร์ ญี่ปุ่น เกาหลี ญี่ปุ่น เกาหลี จีน ฮ่องกง ไต้หวัน และไทยในปี พ.ศ.2552

      ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงานนี้ โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครและมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดงานนี้ที่โรงแรมแพนแปซิฟิก บนถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 15-18 ธันวาคม พ.ศ.2552 โดยการนำของ รศ.ดร.อธิคม ฤกษบุตร (คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร) ประธานจัดงาน และ ดร.ไพศาล มณีสว่าง (หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร) ประธานกรรมการจัดโปรแกรม

      ในการประชุม PCM ปีนี้มีการส่งบทความเข้ามา 171 บทความจาก 17 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย สวีเดน เยอรมัน อิตาลี อิหร่าน ฝรั่งเศส แคนาดา จีน ญี่ปุ่น เกาหลี มาเลเชีย สิงคโปร์ ไต้หวัน ฮ่องกง อังกฤษ สหรัฐอเมริกา และไทย  ในจำนวนบทความดังกล่าว บทความที่ผ่านการคัดเลือกมีจำนวน 112 บทความ แบ่งเป็น 67 บทความสำหรับการรายงานด้วยปากเปล่า และ 45 บทความสำหรับการรายงานโดยโปสเตอร์

      การประชุม PCM เริ่มด้วยการกล่าวเปิดงานของประธานจัดงานและ รศ.ดร.เอกชัย ลีลารัศมี (ประธาน IEEE Thailand Seciton) และตามด้วยการบรรยายรับเชิญดังต่อไปนี้

1. Mobile and Networked Video: Challenges and Emerging Applications

Prof. Chang Wen ChenFellow IEEE 
Editor-in-Chief, IEEE Trans. CSVT
University at Buffalo, The State University of New York , USA

2. Video Processing Techniques for 3-D Television

Prof. Yo-Sung Ho,
Director, Realistic Broadcasting Research Center (RBRC)
Gwangju Institute of Science and Technology (GIST) 
Gwangju, Korea

 

3. Kernel Approaches to Unsupervised and Supervised Machine Learning

 

Prof. Sun-Yuan Kung, Fellow IEEE 
Princeton University, USA

      หลังจากนั้นมีการรายงานผลงานวิจัยในแต่ละห้องซึ่งมีผู้เข้าฟังจำนวนมาก และมีการเลี้ยงรับรอง (รูปที่ 1 และ 2) ในช่วงหัวค่ำวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2552

      การประชุม PCM ในปีหน้ามีกำหนดจัดขึ้นที่ เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 21-24 กันยายน พ.ศ.2553

รูปที่ 1 บรรยากาศในงานเลี้ยงรับรอง

รูปที่ 2 การแสดงในงานเลี้ยงรับรอง

Back to E-magazine List
 

ECTI Association
99 M.18 Paholyothin Rd., Klong Luang, Pathumthani 12120, THAILAND
E-mail: ecti.secretary@gmail.com
Find us on: