ECTI Association

สารจากบรรณาธิการ

       วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ECTI ฉบับนี้ ขอแนะนำบทความเรื่อง “การทดสอบวงจรรวมขนาดใหญ่มาก” หรือ ..”VLSI Testing” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย แสงอินทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และขอเชิญพบกับรายงานจากการประชุมวิชาการ ITC-CSCC 2009 และ BMEiCON 2009 สุดท้ายขอแนะนำบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร ECTI-EEC ซึ่งเป็นวารสารนานาชาติของสมาคม ECTI โดยนำเสนอรายชื่อบทความและผู้เขียนที่ได้ผ่านการพิจารณาให้ตีพิมพ์

      กองบก.ขอขอบพระคุณในความอุปการะตลอดมา และขอให้ติดตามวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ECTI นี้ตลอดไป
 

รองศาสตราจารย์ ดร.โกสินทร์ จำนงไทย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 
Back to E-magazine List
 

ECTI Association
99 M.18 Paholyothin Rd., Klong Luang, Pathumthani 12120, THAILAND
E-mail: ecti.secretary@gmail.com
Find us on: