ECTI Association

สารจากนายกสมาคม ECTI

 สวัสดีครับสมาชิกสมาคม ECTI และผู้อ่านทุกท่าน

ในโอกาสที่รับหน้าที่นายกสมาคม ECTI ในช่วงปี 2553-2554 ซึ่งเป็นปีที่ 8-9 นับตั้งแต่ก่อตั้งสมาคม ECTI ในปี 2545 ผมต้องขอขอบคุณนายกสมาคมทั้งสามท่านที่ผ่านมาประกอบด้วย ศ.ดร.สวัสดิ์ ตันตระรัตน์ ศ.ดร.วัลลภ สุระกำพลธร และรศ.ดร.บุญเจริญ ศิริเนาวกุล ที่ได้วางรากฐานไว้เป็นอย่างดี ผมจะพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะสานต่องานที่ได้ริเริ่มและได้ดำเนินการไว้แล้ว ซึ่งได้แก่ การจัดทำวารสารทั้ง ECTI-EEC และ ECTI-CIT ให้ได้มาตรฐานสากล สำหรับการประชุมวิชาการที่สมาคม ECTI เป็นเจ้าภาพ ได้แก่ ECTI-CON และ ECTI-CARD ซึ่งเป็นเวทีให้นักวิจัยทั้งไทยและเทศได้เสนอผลงานในรูปแบบของการวิจัยพื้นฐานและการวิจัยพัฒนา ตามลำดับนั้น สมาคม ECTI ก็จะปรับปรุงคุณภาพให้สูงขึ้น ๆ เพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการวิจัยของประเทศ นอกจากนี้สมาคม ECTI จะมีส่วนร่วมในการจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติในประเทศไทย เพื่อช่วยให้สมาชิกและนักวิจัยชาวไทยได้มีเวทีเสนอผลงานวิจัยได้มากขึ้น

ในส่วนของสิทธิประโยชน์ที่สมาชิกพึงได้รับ นอกเหนือจากการได้รับวารสารของสมาคม ECTI การได้รับส่วนลดค่าลงทะเบียนในการปะชุมวิชาการที่สมาคม ECTI เป็นเจ้าภาพแล้ว สมาคม ECTI จะพยายามผลักดันกิจกรรมในสายวิชาการต่างๆให้มากขึ้น เพื่อให้สมาชิกได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งในแต่ละสาขาวิชาให้แก่ประเทศ สมาคม ECTI ได้พัฒนา Website ของสมาคมให้เป็นแหล่งข้อมูลสำคัญที่สมาชิกสามารถค้นคว้าศึกษาหาความรู้และสื่อสารกับสมาคมได้สะดวกขึ้น การเพิ่มจำนวนสมาชิกก็เป็นเป้าหมายสำคัญที่จะพยายามให้บรรลุ ซึ่งนอกเหนือจากการชำระเงินค่าสมาชิกแล้ว ผู้ที่ทำประโยชน์ให้แก่สมาคมจะได้สิทธิ์เข้าเป็นสมาชิกของสมาคมเช่นกัน จึงใคร่เชิญชวนผู้สนใจได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม เพื่อมีส่วนร่วมในการสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการในสาขา ECTI ให้กับประเทศ

ในโอกาสนี้ใคร่ขอแนะนำกรรมการสมาคม ECTI ชุดใหม่ดังนี้

 1. ศ.ดร.โมไนย ไกรฤกษ์                               นายกสมาคม
 2. ศ.ดร.ประภาส จงสถิตย์วัฒนา                 อุปนายกคนที่ 1
 3. รศ.ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน                อุปนายกคนที่ 2
 4. รศ.ดร.โกสินทร์ จำนงไทย                       กรรมการกลาง
 5. รศ.ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์                  กรรมการกลาง
 6. รศ.ดร.วุฒิพงศ์ อารีกุล                               นายทะเบียน
 7. ผศ.ดร.เผ่าภัค ศิริสุข                                   ปฏิคมและอุตสาหกรรมสัมพันธ์
 8. ผศ.ดร.ชูวงค์ พงศ์เจริญพาณิชย์               ประชาสัมพันธ์
 9. ผศ.ดร.เชาวน์ดิศ อัศวกุล                           เลขาธิการ
 10. อาจารย์ รุจิพรรณ สัมปันณา                     เหรัญญิก
 11. รศ.ดร.ชัยวุฒิ ฉัตรอุทัย                              กรรมการสายวิชาการสายวิศวกรรมไฟฟ้า
 12. รศ.ดร.อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร                         กรรมการสายวิชาการสายอิเล็กทรอนิกส์
 13. รศ.ดร.ภุชงค์ อุทโยภาศ                             กรรมการสายวิชาการสายคอมพิวเตอร์
 14. ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีพิมานวัฒน์                   กรรมการสายวิชาการสายโทรคมนาคม
 15. รศ.ดร.ธำรงรัตน์ อมรรักษา                      กรรมการสายวิชาการสายเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำหรับการติดต่อกับสำนักงานของสมาคม คุณไพริน แก้วกวย เลขานุการสมาคม พร้อมให้ข้อมูลเสมอ ที่ Email:secretary@ecti.or.th หรือโทร.02 501 3505 ต่อ 1112 และ http://www.ecti.or.th

ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการดำเนินงานในทศวรรษแรกของสมาคม ECTI จะเป็นก้าวสำคัญนำไปสู่การดำเนินงานของสมาคม ECTI ในทศวรรษต่อๆไปที่จะมีส่วนสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนทางวิชาการในสาขาวิชาที่เกี่ยวกับ ECTI ของประเทศไทย ซึ่งจะเป็นจริงได้ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของสมาชิกในประชาคมนี้

ศ.ดร.โมไนย ไกรฤกษ์

นายกสมาคม ECTI

Back to E-magazine List
 

ECTI Association
99 M.18 Paholyothin Rd., Klong Luang, Pathumthani 12120, THAILAND
E-mail: ecti.secretary@gmail.com
Find us on: