ECTI Association

Report from ISAP 2009

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.โกสินทร์ จำนงไทย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

      การประชุมวิชาการนานาชาติ ISAP (International Symposium on Antennas and Propagation) จัดขึ้นในปี พ.ศ.2052 นี้เป็นครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 20-23 ตุลาคม พ.ศ.2552 ที่โรงแรมอิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค กรุงเทพฯ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ) (ภาพที่ 1) เป็นประธานจัดงาน ผศ. ดร. ชูวงค์ พงศ์เจริญพาณิชย์ (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) (ภาพที่ 2)  เป็นประธานกรรมการโปรแกรมและคัดเลือกบทความ สมาคม ECTI เป็นเจ้าภาพจัดงาน ในความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และได้รับการสนับสนุนจาก IEICE, IEEE Antennas and Propagation Society, IEEE Geoscience and Remote Sensing Society, IEICE Bangkok Section, IEEE Thailand Section  และ IEEE MTT/AP/ED Thailand Chapter

      ISAP 2009 มีบทความวิจัยส่งเข้ามารับการพิจารณา 365 บทความจาก 32 ประเทศ ได้ผ่านการพิจารณาของผู้อ่านกว่า 200 คนเป็นจำนวน 298 บทความ นอกจากนี้ยังมีบทความรับเชิญอีก 7 บทความ การประชุมนี้จัดขึ้นเป็น 6 ห้อง และแบ่งเป็นกลุ่มประชุมย่อย 60 กลุ่ม

ในการประชุมครั้งนี้ได้มีการเชิญผู้บรรยายกิตติมศักดิ์ 3 ท่านได้แก่

1) Prof. Prabhakar H. Pathak เรื่อง “Ray, Beam and Hybrid Techniques for Analysis of Electrically Large Antenna Configurations”

2) Prof. Makoto Ando เรื่อง “Planar Waveguide Arrays for Millimeter Wave Systems”

3) Dr. Trevor S. Bird เรื่อง “Challenges for Antennas in Sensor Networks”

      สำหรับการประชุมวิชาการนานาชาติ ISAP นี้ถือเป็นการประชุมหนึ่งในสามของโลกในสาขาวิชา Antennas and Propagation โดยการประชุมที่เหลืออีกสองแห่งคือ IEEE Antennas and Propagation International Symposium (APS) จะจัดเฉพาะในบริเวณ North America และ European Conference on Antennas and Propagation (EuCAP)  ซึ่งจะจัดในบริเวณภาคพื้นยุโรป ส่วน ISAP นี้จะจัดในประเทศแถบเอเชียแปซิฟิก สำหรับประวัติของ ISAP นี้ได้จัดขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ.1971 ที่เมือง Sendai ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นเมืองต้นกำเนิดของ Prof.Yagi และ Prof.Uda ผู้คิดค้น Yagi-Uda Antenna ซึ่งเป็นสายอากาศต้นตำรับที่ยังแพร่หลายอยู่จนกระทั่งในปัจจุบัน จากนั้นก็ได้จัดการประชุมอีกหลายครั้งในประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นผู้นำทางเทคโนโลยีด้านนี้ในแถบภูมิภาค โดยจัดเป็นประจำประมาณทุกๆ 4 ปี จากนั้นหลังจากปี ค.ศ.2000 เทคโนโลยีด้านนี้ได้มีการเติบโตอย่างรวดเร็วและมีการพัฒนาแพร่หลายออกไปทั่วโลก รวมทั้งมีการตื่นตัวอย่างยิ่งในประเทศแถบภูมิภาคนี้ จึงได้เริ่มมีการจัดการประชุมถี่ขึ้นเป็นทุก 2 ปี และทุกๆปีตามลำดับนับตั้งแต่ปี ค.ศ.2004 เป็นต้นมา โดยประเทศเกาหลีได้เป็นเจ้าภาพในปี ค.ศ.2005 และตามด้วยสิงคโปร์ ญี่ปุ่น ไต้หวันในปี ค.ศ.2006-2008 สำหรับในปี ค.ศ.2009 คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านมาตรฐาน (Technical Advisory Board: TAB) และ คณะกรรมการคัดเลือกเจ้าภาพหมุนเวียนนานาชาติ (International Steering Committees: ISC) ได้คัดเลือกให้สมาคม ECTI ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมดังกล่าว โดยมี ศ.ดร.โมไนย ไกรฤกษ์ ตัวแทน TAB ประเทศไทย รศ.ดร ประยุทธ อัครเอกฒาลินและผศ. ดร. ชูวงค์ พงศ์เจริญพาณิชย์ ตัวแทน ISC ประเทศไทยรับมาดำเนินการ

      สำหรับในปีหน้า ISAP 2010 มีกำหนดจัดขึ้นที่ Macau China ระหว่างวันที่ 23-26 พฤศจิกายน พ.ศ.2553


รูปที่ 1 ประธานจัดงาน

รูปที่ 2 ประธานกรรมการโปรแกรม
Back to E-magazine List
 

ECTI Association
99 M.18 Paholyothin Rd., Klong Luang, Pathumthani 12120, THAILAND
E-mail: ecti.secretary@gmail.com
Find us on: