ECTI Association

Report from ECTI-CARD 2010

โดย ดร.วรพล ลีลาเกียรติสกุล (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร)
และ รศ.ดร.โกสินทร์ จำนงไทย (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

       ECTI-CARD เป็นการประชุมวิชาการระดับประเทศที่สมาคม ECTI จัดขึ้นประจำปีโดยมีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อรวบรวมผลงานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ โดยใช้คอมพิวเตอร์ ระบบฝังตัว หรือระบบสารสนเทศ สำหรับนักวิจัย ผู้พัฒนาและผู้ใช้งาน หรือหน่วยงานที่จะนำงานที่ ตีพิมพ์ไปพัฒนาต่อยอด หรือพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ บทความที่ได้รับคัดเลือก        
       ECTI-CARD จัดขึ้นครั้งแรกในปีพ.ศ.2552 ใช้ชื่อการประชุมว่า ECTI-CARD 2009 โดยการนำของ รศ.ดร.อนันต์ ผลเพิ่ม (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) ที่โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม พ.ศ.2552 ในปีพ.ศ.2553 นี้ ดร.วรพล ลีลาเกียรติสกุล (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร) ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในนามของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครร่วมกับสมาคม ECTI จัดงาน ECTI-CARD 2010 ที่โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช พัทยา จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 10-12 พฤษภาคม พ.ศ.2553
       งานประชุมวิชาการ ECTI-CARD 2010 เปิดงานโดย ศ.ดร.โมไนย ไกรฤกษ์ นายกสมาคม ECTI และปาฐกถาพิเศษในหัวข้อเรื่อง"การสร้างนวัตกรรมแบบครบวงจร" โดย รศ.ดร. สุเจตน์ จันทรังษ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และตามด้วยการประชุมกลุ่มย่อยของนักวิจัยในสาขาต่าง ๆ  โดยแบ่งเป็น 2 ห้องประชุมกลุ่มย่อย
       ในการประชุมวิชาการครั้งนี้มีบทความที่ส่งเข้าร่วมการประชุมทั้งสิ้น 138 บทความ ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ (Technical Program Committee 25 คน และ Reviewer 44 คน) จำนวน 107 บทความ คิดเป็นอัตราการผ่านการพิจารณา ร้อยละ 77 บทความทั้งหมดส่งมาจาก 29 สถาบันในประเทศไทย ในจำนวนบทความที่ผ่านการพิจารณาดังกล่าว มีบทความที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นบทความดีเด่นจำนวน 5 บทความ ได้แก่

1.    ต้นแบบระบบสมองกลฝังตัวสำหรับการลาดตระเวนทางทหาร
ธวัช     หมื่นรัตน์
ศูนย์ออกแบบระบบอิเล็กทรอนิกส์และการประมวลสัญญาณ (CESdSP) และภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
2.    บริการเสริม Joomla! CMS เพื่องานส่งการบ้านผ่านเว็บไซต์
ดนัยศักดิ์ กาโร มหาวิทยาลัยทักษิณ และ สุนทร วิทูสุรพจน์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3.    ระบบเช็คชื่อและรายงานผลแบบเวลาจริงผ่านเครือข่ายไร้สาย
สุธรรม จินดาอุดม, จตุพร ชูช่วย, อภิรักษ์ จันทร์สร้าง, ชัยพร ใจแก้ว และอนันต์ ผลเพิ่ม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4.    เครื่องตรวจสอบความขาวของเม็ดพลาสติกในงานอุตสาหกรรม
ณัฐพงศ์ พันธุนะ ทวีศักดิ์ ตรงติรกุล และ สัมพันธ์ เขียวจันทร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร RMUTP
5.    Wireless LAN Management Systems
พงษ์สุรีย์ ลิ้มมณีวิจิตร
คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 

       การประชุมวิชาการนี้สิ้นสุดลงในบ่ายวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2553

Back to E-magazine List
 

ECTI Association
99 M.18 Paholyothin Rd., Klong Luang, Pathumthani 12120, THAILAND
E-mail: ecti.secretary@gmail.com
Find us on: