ECTI Association

สารจากนายกสมาคม ECTI

 สวัสดีครับสมาชิกสมาคม ECTI และผู้อ่านทุกท่าน

          ปี 2553 เป็นปีที่จะต้องจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของชาติไทยที่มีความสูญเสียจากการปะทะกันของคนไทยด้วยกันที่มีความคิดเห็นที่แตกต่าง นับตั้งแต่มีการชุมนุมมาตั้งแต่เดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคม ที่นำไปสู่การเสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจำนวนมาก ผมได้แต่หวังว่าประเทศของเราจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ ประชาชนหันหน้าเข้าหากันและร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาประเทศให้แข่งขันกับประเทศอื่นได้ อย่าให้ตามประเทศที่นำหน้าเราไม่ทันและถูกประเทศที่ล้าหลังกว่าแซงหน้าเลย
          หากแต่ละคนในชาติรับผิดชอบหน้าที่ของตนให้ดีและไม่คดโกง ก็น่าจะมีส่วนทำให้ประเทศเจริญรุ่งเรืองได้โดยไม่ยาก ในส่วนของสมาคม ECTI ที่มีพันธกิจในการส่งเสริมความก้าวหน้าด้านวิชาการของประเทศ ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคมและสารสนเทศ ก็จะพยายามรักษาหน้าที่ดังกล่าวให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อสร้างความเข้มแข็งในด้านดังกล่าวของประเทศ
          ในเดือนพฤษภาคม สมาคม ECTI มีกิจกรรมสำคัญสองส่วนคือ การจัดการประชุมวิชาการ ECTI-CARD ซึ่งปีนี้จัดเป็นครั้งที่สองที่โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช พัทยา ระหว่างวันที่ 10-12 พฤษภาคม โดยมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครเป็นเจ้าภาพ สำหรับส่วนที่สองเป็นการประชุมวิชาการ ECTI-CON ครั้งที่7 ที่จัดที่โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 20-21 พฤษภาคม โดยมีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพ แม้ว่าในช่วงเวลาของการจัดการประชุมวิชาการทั้งสอง เหตุการบ้านเมืองไม่ปกติ แต่คณะทำงานก็ได้ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆจนสำเร็จลุล่วงด้วยดี ต้องขอขอบคุณคณะทำงานทั้งสองคณะมา ณ ที่นี้เป็นอย่างสูง และโดยเฉพาะอย่างยิ่งขอขอบคุณผู้เข้าร่วมการประชุมนำเสนอผลงาน
          ในเดือนกรกฎาคม สมาคม ECTI จะร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการ 25th International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC 2010) ที่พัทยา ซึ่งจะมีบทความจากนานาชาติเป็นจำนวนมากนำเสนอในการประชุมดังกล่าว จึงใคร่ขอเชิญชวนสมาชิกของสมาคม และผู้สนใจร่วมงานดังกล่าวระหว่างวันที่ 4-7 กรกฎาคม 2553 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ จอมเทียน รายละเอียดดูได้จาก http://www.itc-cscc2010.org
           ขณะนี้สายวิชาการต่างได้เริ่มดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งของประชาคมในสาขานั้นๆ หากมีความก้าวหน้าประการใดจะแจ้งให้สมาชิกและผู้สนใจทราบเป็นลำดับ
 
ศ.ดร.โมไนย ไกรฤกษ์
นายกสมาคม ECTI
 
Back to E-magazine List
 

ECTI Association
99 M.18 Paholyothin Rd., Klong Luang, Pathumthani 12120, THAILAND
E-mail: ecti.secretary@gmail.com
Find us on: