ECTI Association

สารจากนายกสมาคม ECTI

สวัสดีครับ

      ในช่วงไตรมาศที่ผ่านมา สมาคม ECTI เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ International Technical Conference on Circuits, Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC 2010) การประชุมนี้ปกติจัดในประเทศเกาหลีและญี่ปุ่นสลับกันมาจนครั้งนี้เป็นครั้งที่ 25 แต่หลังจากที่สมาคม ECTI ได้มีโอกาสจัดการประชุมครั้งแรกนอกประเทศทั้งสองที่ภูเก็ตเมื่อ่ปี 2545 และครั้งที่สองที่เชียงใหม่ เมื่อปี 2549 ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีตามลำดับแล้ว ในปีนี้สมาคมฯจึงได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพอีกครั้ง ระหว่างวันที่ 4-7 กรกฎาคม 2553 ที่โรงแรมแอมบาสเดอร์ จอมเทียน พัทยา 
      แม้ว่าในช่วงหมดเขตส่งบทความจะเป็นช่วงที่บ้านเมืองของเราเกิดความไม่สงบอย่างรุนแรง จนไม่น่าจะมีบทความเข้าร่วมในการประชุมนี้ แต่ในที่สุดมีบทความทั้งหมด 424 บทความจาก 26 ประเทศนำเสนอในการประชุมดังกล่าว ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี แม้ว่าจะต้องฟันฝ่าอุปสรรคในช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดก็ตาม ทั้งนี้ด้วยความสามารถของคณะทำงานจัดการประชุมที่มีรศ.ดร.โกสินทร์ จำนงไทย เป็นประธาน และทีมงานที่เข้มแข็งที่ขอแสดงความขอบคุณมา ณที่นี้
 
      ขอขอบคุณรศ.ดร.มิตรชัย จงเชี่ยวชำนาญ แห่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ช่วยเขียนบทความเรื่อง WiMAX เพื่อให้ความรู้แก่เพื่อนสมาชิกและผู้สนใจ
 
หากมีความก้าวหน้าในการดำเนินสิ่งที่ดีงามของสมาคมฯจะรายงานให้รับทราบในโอกาสต่อไป
 
สวัสดีครับ
ศ.ดร.โมไนย ไกรฤกษ์
นายกสมาคม ECTI
 
Back to E-magazine List
 

ECTI Association
99 M.18 Paholyothin Rd., Klong Luang, Pathumthani 12120, THAILAND
E-mail: ecti.secretary@gmail.com
Find us on: