ECTI Association

Report from ITC-CSCC 2010

รองศาสตราจารย์ ดร.โกสินทร์ จำนงไทย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 
            ITC-CSCC (International Technical Conference on Circuit/Systems, Computers and Communications) เป็นการประชุมนานาชาติร่วมระหว่างนักวิจัยของประเทศญี่ปุ่นและสาธารณรัฐเกาหลี โดยเริ่มจัดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2529 ที่มหาวิทยาลัยฮันยัง กรุงโซล ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ภายใต้ชื่อของ JTC-CAS (Joint Technical Conference on Circuit and Systems) ซึ่งเป็นการจัดร่วมกันระหว่าง IEEK (The Institute of Electronics Engineers of Korea) กับ IECEJ ซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น IEICE (Institute of Electronics, Information and Communication Engineers)
ในปีพ.ศ.2539 JTC-CAS เปลี่ยนชื่อเป็น ITC-CSCC (International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications)
ตั้งแต่ปีแรกที่เริ่มจัดการประชุมได้เปลี่ยนที่จัดงานในเมืองต่างๆ สลับกันระหว่างประเทศญี่ปุ่นกับเกาหลีดังแสดงในตารางข้างล่าง จนกระทั่ง พ.ศ.2542 ศ.ดร.สวัสดิ์ ตันตระรัตน์ (ขณะนั้นประจำสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิริธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) ได้เข้าร่วมประชุม ITC-CSCC 1999 ที่เกาะซะโด ประเทศญี่ปุ่น และได้เสนอกับกรรมการแกนนำของที่ประชุมในงานเลี้ยงต้อนรับเกี่ยวกับการเพิ่มประเทศเจ้าภาพเพื่อจัดประชุม ITC-CSCC นอกประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีและเสนอประเทศไทยให้เป็นเจ้าภาพ แกนนำของการจัดงานเห็นด้วยกับแนวความคิดนี้ หลังจากนั้นอีก 1 ปี ศ.ดร.สวัสดิ์ได้เข้าร่วมประชุม ITC-CSCC 2000 ที่เมืองปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี และเสนอประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ITC-CSCC 2002
นับเป็นครั้งแรกในการจัดงาน ITC-CSCC นอกประเทศเกาหลีและญี่ปุ่น ประเทศไทยโดยการนำของ ศ.ดร.สวัสดิ์ ตันตระรัตน์ ประธานจัดงาน ITC-CSCC 2002 ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดงานนี้ครั้งแรกในประเทศไทยที่จังหวัดภูเก็ต และหลังจากนั้นคณะทำงานของสมาคม ECTI ได้เข้าร่วมจัดงานประชุมนี้ทุกปี ในรูปของกรรมการที่ปรึกษานานาชาติ กรรมการประสานงานานานาชาติ และกรรมการจัดงาน จนในปีพ.ศ.2549 สมาคม ECTI ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุม ITC-CSCC 2006 ที่จังหวัดเชียงใหม่โดยการนำของ รศ.ดร.บุญเจริญ ศิรินวกุล(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี) ประธานจัดงาน นับเป็น ITC-CSCC ครั้งที่ 2 ในประเทศไทย นอกจากการร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับการจัดงานประชุมแล้ว สมาคม ECTI ได้ร่วมส่งผู้บรรยายพิเศษ (keynote speaker) คนไทยเข้าร่วมทุกปีตั้งแต่ปีพ.ศ.2551 โดยเริ่มจาก ศ.ดร.ประภาส จงสถิตย์วัฒนา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ศ.ดร.สราวุธ สุจิตจร, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในพ.ศ.2552 และ ศ.ดร.วิลาศ วูวงศ์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ในปีพ.ศ.2553 ทั้งนี้เพื่อแสดงถึงการเป็นสมาชิกประจำของการจัดงานประชุมดังกล่าว
 
ตารางที่ 1 ประวัติศาสตร์ ITC-CSCC 1986-2010
 
Conference
Date
Location
General Chair
TPC Chair
1st
 JTC-CAS 1986
Oct 23-24
Seoul, Korea
Kyu Tae Park
 In Chil Lim
2nd
 JTC-CAS 1987
 July 21-22
 Tokyo, Japan
 Masao Iri
 Isao Shirakawa
3rd
JTC-CSCC 1988
Nov 4-5
Seoul, Korea
In Chil Lim
 Keun Choong Kim
4th
 JTC-CSCC 1989
 June 25-26
 Sapporo, Japan
 Isao Shirakawa
Yoji Kajitani
5th
 JTC-CSCC 1990
Dec 10-11
 Jeju, Korea
Tae Won Rhee
Seung Hong Hong
6th
 JTC-CSCC 1991
 July 22-23
 Hiroshima, Japan
 Kenji Onaga
 Tatsuo Nishi
7th
 JTC-CSCC 1992
 July 27-28
Gyeongju, Korea
 Tae Won Rhee
 Moon Key Lee
8th
 JTC-CSCC 1993
 July 26-28
 Nara, Japan
 Kenji Onaga
Tatsuo Higuchi
9th
 JTC-CSCC 1994
July 11-13
 Gongju, Korea
 In Chil Lim
Sung Han Park
10th
JTC-CSCC 1995
 July 18-20
Kumamoto, Japan
 Kenji Onaga
Hisashi Yamada
11th
ITC-CSCC 1996
 July 15-17
Seoul, Korea
Moon Key Lee
Hyung Lae Kim
12th
 ITC-CSCC 1997
 July 14-16
Okinawa, Japan
 Kenji Onaga
 Zensho Nakao
13th
 ITC-CSCC 1998
 July 13-15
Sokcho, Korea
Jung Woong Ra
Sang Uk Lee
14th
 ITC-CSCC 1999
 July 13-15
 Sado, Japan
Takeo Abe
Masakazu Sengoku
15th
 ITC-CSCC 2000
July 11-13
Busan, Korea
Jong Yong Yun
Noh-Hoon Myung
16th
ITC-CSCC 2001
 July 10-12
 Tokushima, Japan
Akio Ushida
Hiroshi Kawakami
17th
ITC-CSCC 2002
July 16-19
Phuket, Thailand
Sawasd Tantaratana
Wanlop Surakampontorn
18th
ITC-CSCC 2003
July 7-9
Pyeongchang, Korea
Hang Gu Bahk
Young Shik Moon
19th
 ITC-CSCC 2004
 July 6-8
 Matusima, Japan
Masayuki Kawamata
Hisakazu Kikuchi
20th
 ITC-CSCC 2005
 July 4-7
 Jeju, Korea
Soo Joong Kim
Kukjin Chun
21st
 ITC-CSCC 2006
 July 10-13
 Chiang Mai, Thailand
 Booncharoen Sirinaovakul
 Kosin Chamnongthai
22nd
 ITC-CSCC 2007
 July 8-11
Busan, Korea
Hyukjae Lee
 Byung-Gook Park
23rd
ITC-CSCC 2008
 July 6-9
 Shimonoseki, Japan
 Qi-Wei Ge
Hiroshi Matsuno
24th
 ITC-CSCC 2009
 July 5-8
Jeju, Korea
Kukjin Chun
Daesik Hong
25th
ITC-CSCC 2010
July 4-7
Pattaya, Thailand
Kosin Chamnongthai
Apirat Siritaratiwat
 
The JTC-CAS had its title changed to JTC-CSCC in 1988.
The JTC-CSCC had its title changed to ITC-CSCC in 1996.
JTC-CAS: Joint Technical Conference on Circuits and Systems
JTC-CSCC: Joint Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications
ITC-CSCC: International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications
 
ในปีพ.ศ.2553 นี้สมาคม ECTI ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ ITC-CSCC อีกครั้ง โดยการนำของ รศ.ดร.โกสินทร์ จำนงไทย (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)  ประธานจัดงาน ITC-CSCC 2010 นับเป็นครั้งที่ 25 ของประวัติการประชุม ITC-CSCC 2010 งานประชุมนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-7 กรกฏาคม พ.ศ.2553 ที่โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้จอมเทียน จังหวัดชลบุรี ในการจัดงานประชุมในปีนี้ มีเหตุการประท้วงทางการเมืองในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมซึ่งเป็นช่วงวันกำหนดส่งบทความ ทำให้นักวิจัยที่ต้องการส่งบทความวิจัยเข้าร่วมมีความกังวลใจ แต่จากการอธิบายของคณะทำงานและสถานะการบ้านเมืองมีการปรับตัวดีขึ้นเป็นลำดับ ทำให้การจัดประชุม ITC-CSCC ประสพความสำเร็จในระดับที่น่าพอใจ
ในปีนี้มีการส่งบทความวิจัยเข้าร่วมทั้งสิ้น 455 บทความ ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอจำนวน 424 บทความ (แบ่งเป็นรายงานด้วยปากเปล่า 357 และโปสเตอร์ 57 บทความ) บทความในกลุ่มย่อยพิเศษ (Special Session) 9 บทความ บทความดังกล่าวทั้งหมดส่งมากจาก 19 ประเทศ (ดังแสดงในตาราง 1) รายละเอียดของบทความในแต่ละสาขาแสดงในตาราง 2
 
 ตาราง 1 จำนวนประเทศของสังกัดของผู้แต่งคนแรกในแต่ละบทความ
 
 
ตาราง 2 สถิติจำนวนบทความในแต่ละสาขา
 
            ในที่ประชุมมีการบรรยายโดยวิทยากรรับเชิญ (Plenary Speaker) 4 ท่านดังต่อไปนี้
1.Prof. Satoshi Goto (Waseda University, Japan), “Low Power Design for Video Compression and Processing”
2.Prof. Yo-sung Ho (Gwanju Institute of Science and Technology, Korea), “Recent Activities on 3DTV Research” 
3.Prof. Volker Graefe (Bundeswehr University Munchen, Germany), “Learning Robots”
4.Prof. Wilas Wuwongse (Asian Institute of Technology, Thailand), “A Common Infrastructure for sharing and Reuse of Learning Resources”
 
 
            ในปีพ.ศ.2554 ITC-CSCC 2011 มีกำหนดจัดการประชุมที่โรงแรมฮุนได เคียองจู ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 19-22 มิถุนายน พ.ศ.2553  
 
     
 ภาพที่ 1 ผู้ร่วมประชุมจากอิหร่านในงานเลี้ยงรับรอง   ภาพที่ 2 คณะผู้จัดงานและ keynote ในงานเลี้ยงต้อนรับ
       
  ภาพที่ 3 Keynote และ co-chair จากญี่ปุ่น       ภาพที่ 4 General chair กล่าวต้อนรับในงานเลี้ยงต้อนรับ
    
ภาพที่ 5 บรรยากาศในพิธีเปิด      ภาพที่ 6 นายกสมาคม ECTI กล่าวเปิดงาน
    
    ภาพที่ 7 บรรยากาศของการนำเสนอด้วยโปสเตอร์                     ภาพที่ 8 บรรยากาศหน้าที่จัดงาน
   
ภาพที่ 9 งานเลี้ยงรับรอง                        ภาพที่ 10 คณะผู้จัดงาน
                 
    ภาพที่ 11 นายกสมาคม ECTI ในงานเลี้ยงรับรอง          ภาพที่ 12 keynote จากเยอรมัน

Back to E-magazine List
 

ECTI Association
99 M.18 Paholyothin Rd., Klong Luang, Pathumthani 12120, THAILAND
E-mail: ecti.secretary@gmail.com
Find us on: