ECTI Association

สารจากนายกสมาคม ECTI

 สวัสดีครับ

      ในช่วงไตรมาศนี้ กลุ่มนักวิชาการในสาขาที่เกี่ยวกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและสายอากาศได้จัดการสัมมนา Thailand-Japan Topical Meeting on Antennas and Propagation 2010 ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง ในวันที่ 22 ตุลาคม โดยได้รับเกียรติจากนักวิจัยชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่น 5 ท่าน นำโดย Prof.Hiroyuki Arai และนักวิจัยฝ่ายไทย 8 ท่านนำเสนอผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างความแน่นแฟ้นของเครือข่ายวิจัยในสาขาดังกล่าว
      นอกจากนี้ ในวันที่ 12 พฤศจิกายน ได้มีการประชุมเพื่อเตรียมการจัดการประชุมวิชาการ Thailand-Japan Microwave Workshop 2011 ที่จะจัดในระหว่างวันที่ 10-12 สิงหาคม 2554 ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าร่วมได้ ซึ่งจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบทาง Website ในลำดับต่อไป
      ทั้งสองกิจกรรมนี้เป็นผลสืบเนื่องจากการที่สมาคมฯ ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการ 2007 Asia-Pacific Microwave Conference และ 2009 International Symposium on Antennas and Propagation ที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี นักวิจัยฝ่ายญี่ปุ่นมีความพยายามสร้างความต่อเนื่องในการพัฒนามาตรฐานงานวิจัยของนักวิจัยไทยในสาขาดังกล่าว ซึ่งเป็นที่คาดหวังว่ามาตรฐานงานวิจัยในสาขาดังกล่าวนี้จะสูงขึ้นๆเป็นลำดับ
      ขอประชาสัมพันธ์ว่าในปี 2554 ที่จะถึงนี้ สมาคมฯได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการ ECTI-CON 2011 และมหาวิทยาลัยรังสิตในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการ ECTI-CARD 2011 ขอเชิญชวนส่งบทความเข้าร่วมในการประชุมทั้งสอง ซึ่งรายละเอียดอยู่บน Website ของสมาคมฯแล้ว
นอกจาก ECTI-CON และ ECTI-CARD แล้ว สมาคมฯยังได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมวิชาการ International Symposium on Intelligent Signal Processing and Communication Systems 2011 (ISPACS 2011) ที่จะจัดที่เชียงใหม่ในเดือนธันวาคม 2554
 
      หากมีความก้าวหน้าในการดำเนินสิ่งที่ดีงามของสมาคมฯจะรายงานให้รับทราบในโอกาสต่อไป
 
สวัสดีครับ
 
ศ.ดร.โมไนย ไกรฤกษ์
นายกสมาคม ECTI
 
Back to E-magazine List
 

ECTI Association
99 M.18 Paholyothin Rd., Klong Luang, Pathumthani 12120, THAILAND
E-mail: ecti.secretary@gmail.com
Find us on: