ECTI Association

Report from EECON-33

 

รองศาสตราจารย์ ดร.โกสินทร์ จำนงไทย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 
            EECON (Electrical Engineering Conference) หรือ การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าเป็นการประชุมวิชาการระดับประเทศในสายวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยเริ่มจัดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2521ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และได้มีการเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดงานนี้ขึ้นทุกปี
 
            EECON-33 ในปีนี้จัดขึ้นโดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เนื่องในโอกาสครบรอบ 50ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล) 40ปีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช) และ 20ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (มทม) โดยงานนี้จัดขึ้นที่ โรงแรมเซนทาราดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 1-3ธันวาคม พ.ศ.2553 ภายใต้การนำของ รศ.ดร.มณฑล ลีลาจินดาไกรฤกษ์ (สจล) ผศ.ดร.ธีรยศ เวียงทอง (มทม) และ รศ.ดร.สุทธิชัย เปรมฤดีปรีชาชาญ (มช)
 
            ในการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าในปีนี้มีการส่งบทความวิจัยเพื่อรับการพิจารณาจำนวน 523บทความ ในจำนวนดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอผลงานวิจัยจำนวน 399บทความ คิดเป็นอัตราการรับบทความเป็นร้อยละ 76นอกจากบทความที่ส่งเข้ามารับการพิจารณาปรกติแล้ว ที่ประชุมได้มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีประสบการณ์มานำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบของการบรรยายพิเศษและบทความรับเชิญจำนวน 10บทความซึ่งกระจายในแต่ละห้องประชุมย่อยดังต่อไปนี้
 
การบรรยายพิเศษ (Keynote speech)
1.            ศาสตราจารย์ ดร. สิทธิชัย โภไคยอุดม (อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร)
 
2.      Chaiyot Piyawannarat
President and Country Manager of ABB Limited, Thailand
หัวข้อ : Power and Productivity for a Better World: Technology Strategy, Corporate Research and Sustainability
 
3.      Prof. Dr. Hiroshi Ochi, Professor in the department of Computer Science Engineering, Kyushu Institute of Technology, Japan
หัวข้อ : Gigabit Wireless LAN System with Multi-User MIMO Technique
 
4.      Dr. Yoshihiro Baba
Associate Professor in the Department of Electrical Engineering, Doshisha University, Kyoto, Japan
หัวข้อ : Numerical Electromagnetic Analysis in a Power System
 
บทความรับเชิญ (Invited paper)
1.   Power and Productivity for a Better World: Technology Strategy, Corporate Research and Sustainability
Chaiyot Piyawannarat and Praditpong Suksirithaworngule (ABB)
 
2.การควบคุมความถี่อย่างทนทานในระบบสมาร์ทไมโครกริดโดยใช้ปั๊มความร้อน
และรถไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด
ชโลธร รัตนพรชัย, อิสระชัย งามหรู, ธีรวุฒิ ไชยธรรม (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) และ สิทธิเดช วชิราศรีศิริกุล (มหาวิทยาลัยพะเยา)
3.เทคนิคการสร้างแรงดันสองเฟสที่ไม่สมมาตรด้วยหลักการมอดูเลตแบบสเปซเวกเตอร์พัลส์ไม่ต่อเนื่องสำหรับอินเวอร์เตอร์สามกิ่งแบบแหล่งจ่ายแรงดัน
จักรพงษ์ จารุมิศร์ (สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน), เวคิน ปิยรัตน์ (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) และ วิจิตร กิณเรศ (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)
4.ระบบอากาศยานไร้นักบิน
สุเจตน์ จันทรังษ์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร)
 
5.การวิเคราะห์เฟสล็อกลูปในโดเมนเวลาโดยอาศัยสมการอนุพันธ์
ปราโมทย์ วาดเขียน, จีรสุดา โกษียาภรณ์, อุบลวรรณ เธียรวรกิจ (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) และ พิเชษฐ์ วิสารทพงศ์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร)
 
6.การจัดการการไหลของสารสนเทศในระบบโซ่อุปทานสมัยใหม่
เผ่าภัค ศิริสุข (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร)
 
7.การคัดแยกมะพร้าวนํ้าหอมตามความหนาของเนื้อโดยการประมวลผลภาพจากภาพด้านบน
ธเนศ เคารพาพงศ์ (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) และ นราธร สังข์ประเสริฐ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)
 
8.   Time-Varying Structured Noncommutative Multidimensional Linear Systems
Tanit Malakorn (Naresuan University)
9.มอดูเลเตอร์เชิงแสงจากเส้นใยแก้วที่ถูกเคลือบด้วยซิงค์ออกไซด์และการประยุกต์ใช้งาน
อธิคม ฤกษบุตร (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร)
 
10.            Coincidence Algorithm for Combinatorial Optimisation and Its Applications
Prabhas Chongstitvatana1 Warin Wattanapornprom1 Panuwat Olanviwitchai (Chulalongkorn University) and Ronnachai Sirovetnukul (Mahidol University)
Noppon Kampirom and Parames Chutima (Chulalongkorn University)
 
11.             Music Effect Assessment via Integrated ECG and EEG Index
Jetsada Arnin, Khunawat Luangrat and Yodchanan Wongsawat
(Mahidol University)
       
        นอกจากนี้ คณะกรรมการวิชาการของการประชุมฯได้คัดเลือกบทความดีเด่นจากบทความที่ส่งปรกติและได้บทความดีเด่นดังต่อไปนี้
 
1.            คอนเวอร์เตอร์ฝั่งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเหนี่ยวนำแบบป้อนสองทางสำหรับกังหันลม
วราห์ สาดะระ, บัลลังก์ เนียมมณี, และ ปรีชา อ่องอารีย์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ)
 
2.      Impacts of Load Models and Power Factor Control on Optimal Sizing of Photovoltaic Distributed Generators in a Distribution System
Vichakorn Hengsritawat (Sripatum University), Thavatchai Tayjasanant (Chulalongkorn University), and Rujipan Sampanna(Bangkok University)
 
3.      A Control Law Based-on Differential Flatness Property for Multiphase Interleaved DC-DC Converter
Phatiphat Thounthong , Pongsiri Mungporn, Panarit Sethakul1 (King Mongkut’s University of Technology North Bangkok) and Serge Pierfederici (Nancy Université)
 
4.            อินเวอร์เตอร์หลายระดับสำหรับการแก้ปัญหาแรงดันไฟฟ้าตกชั่วขณะในระบบส่งจ่ายกำลังไฟฟ้า 400 โวลต์
สารเดช วรนาวิน, สิทธิชัย แซ่เฮ้ง, สัมพันธ์ จูเภา, สุรินทร์ คำฝอย
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)
 
5.            ฟิล์มบางไมโครคริสตัลไลน์ซิลิคอนออกไซด์และการประยุกต์ใช้เป็นชั้น n ในเซลล์แสงอาทิตย์ ชนิดฟิล์มบางซิลิคอนโครงสร้างแบบเซลล์ซ้อน
กอบศักดิ์ ศรีประภา, ชาญณรงค์ ภิรมย์จิตร, ทรงเกียรติ กิตติสนธิรักษ์ (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง), วิสุทธิ์ ฐิติรุ่งเรือง (สถาบันพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ), อมรรัตน์ ลิ้มมณี และ จรัญ ศรีธาราธิคุณ (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)
 
6.            วงจรกรองผ่านแถบกว้างที่มีแถบหยุดโดยใช้ร่องพับแบบฝัง
มงคล มีลุน(กระทรวงยุติธรรม), ศราวุธ ชัยมูล และ ประยุทธ อัครเอกฒาลิน (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ)
 
7.      CMOS Threshold-Independent Analog Multiplier
Boonchai Boonchu (Mahanakorn University of Technology)
and Wanlop Surakampontorn (King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang)
 
8.      Novel Illumination Balancing based on Projections Onto Convex Sets (POCS) for Improved Degraded Scanned Text-Photo Images
Maythapolnun Athimethphat and Vorapoj Patanavijit (Assumption University)
 
9.            การพัฒนาไบโอเซนเซอร์เอสพีอาร์หลายช่องวัดโดยเทคนิคการวัดความยาวคลื่นเรโซแนนท์
อาโมทย์ สมบูรณ์แก้ว, รัฐศาสตร์ อัมฤทธิ์ และ บุญส่ง สุตะพันธ์
(ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ)
 
10.    การประยุกต์ใช้ข้อมูลภาพ CT-SCAN ของ CBV, CBF และ MTT ในการระบุบริเวณหลอดเลือดในสมองอุดตัน โดยใช้เทคนิคการประมวลผลภาพดิจิตอล
สันติชัย เฟื่องกาญจน์ , ณัฎฐิยา สันติพร้อมวงศ์, สมชาติ โชคชัยธรรม และ สมบัติ มุ่งทวีพงษา (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
 
        EECON-34ในปีหน้า มีกำหนดจัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยสยามที่โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ 26-28ตุลาคม พ.ศ. 2554
 
เจ้าภาพปีต่อๆ ไปมีดังนี้
EECON-34ปี พ.ศ. 2554มหาวิทยาลัยสยาม
EECON-35ปี พ.ศ. 2555มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และNECTEC
EECON-36ปี พ.ศ. 2556มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
EECON-37ปี พ.ศ. 2557มหาวิทยาลัยขอนแก่น
EECON-38ปี พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
EECON-39ปี พ.ศ. 2559 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
EECON-40ปี พ.ศ. 2560มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครเหนือ
 

รูปที่ 1 Keynote คนที่ 3

รูปที่ 2 Keynote คนที่ 2

รูปที่ 3 พิธีกร

รูปที่ 4 การประชุมกรรมการ
Back to E-magazine List
 

ECTI Association
99 M.18 Paholyothin Rd., Klong Luang, Pathumthani 12120, THAILAND
E-mail: ecti.secretary@gmail.com
Find us on: