ECTI Association

Special Article - From the Presidentเรียน ท่านสมาชิกสมาคม

สวัสดีสมาชิกสมาคม ECTI และเพื่อนนักวิจัยทุกท่าน จนถึงปัจจุบัน สมาคมวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และ สารสนเทศ (Electrical Enginering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology) หรือ สมาคมวิชาการ ECTI Association มีการดำเนินงานมาได้เกือบ 6 ปีแล้ว สมาคมได้ทำหน้าที่เป็นองค์กรหลักในการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ โดยได้รับความร่วมมือทางวิชาการจาก IEEE Thailand อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง มีวารสารระดับนานาชาติ (ECTI Transactions) 2 วารสาร ซึ่งอยู่ในระหว่างผลักดันให้เข้าสู่ฐานข้อมูลในระดับนานาชาติ และก็วารสารทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ที่เป็นเรื่องทั่วไปแก่สมาชิกที่ท่านกำลัง อ่านอยู่นี้ กิจกรรมของสมาคมกำลังดำเนินก้าวหน้าไปเป็นลำดับ ในโอกาสที่ดีนี้ผมขอกล่าวถึง เพื่อเป็นการบันทึกความเป็นมาและความเป็นไปของสมาคม รวมถึงบุคคลที่มีส่วนร่วมสร้างสรรเพื่อให้สมาคม ECTI เจริญเติบโตมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งแน่นอนคงไม่สามารถบันทึกได้ในทุกเรื่อง จึงขอนำเฉพาะบางเรื่องราวที่ยังอยู่ในความทรงจำมากล่าวถึง

ถ้าจะขอย้อนอดีตสักหน่อยในอีกมุมหนึ่งเพิ่มเติมจากทีท่านอดีตนายกสมาคม ศ.ดร.สวัสดิ์ ตันตระรัตน์ ที่ได้เล่าไปบ้างแล้ว คือในราวปี พ.ศ. 2540 ประเทศไทยได้มีโอกาสที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ IEEE Asia Pacific Conference on Circuits and Systems (APCCAS’98) ที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นการประชุมวิชาการในระดับภูมิภาคที่มีมาตรฐานสูง บทความวิจัยที่นำเสนอจะปรากฏในฐานข้อมูลของ IEEE (The Institute of Electrical and Electronics Engineers) ในขณะนั้นคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการที่มี รศ.ดร.กิติ ลิขิตอนุลักษณ์ เป็นหัวแรงหลัก ผม และ รศ.ดร.เอกชัย ลีลารัศมี เป็นฝ่ายสนับสนุน ต่างมีความกังวลถึงจำนวนบทความจากประเทศไทย ในฐานะประเทศเจ้าภาพ ความกังวลนี้มาจากการที่ บรรยากาศทางวิชาการโดยเฉพาะทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าในขณะนั้นยังไม่คึกคัก ในเวทีการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาตินั้นมีบทความจากประเทศไทยน้อยมาก เรามีการประชุมวิชาการหลักที่เวียนจัดกันทุกปีโดยภาควิชาวิศวกรรมฟ้า ของมหาวิทยาลัย/สถาบันต่างๆ คือ การประชุมวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้า (EECON) ซึ่งเริ่มจัดให้มีขึ้นครั้งแรกในวันที่ 29-30 มิถุนายนพ.ศ. 2521 ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง การประชุมวิชาการนี้ได้มีส่วนยกมาตรฐานการวิจัยขึ้นมาได้ และได้สร้างให้มีผู้มีประสบการณ์การจัดประชุมวิชาการจำนวนหนึ่ง แต่ก็ยังไม่มีบรรยากาศของการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และที่สำคัญยังไม่มีสมาคมหรือองค์กรหลักที่ดำเนินการ

จากประสบการณ์จากจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติดังกล่าว เริ่มมีการขยายเครือข่าย และมีการชักนำการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมาจัดในประเทศไทยมากขึ้น อาทิเช่น IEEE International Symposium on Intelligent Signal Processing and Communication Systems (ISPACS), IEEJ International Analog VLSI Workshop และ International Technical Conference On Circuits /Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC) เป็นต้น โดยในขณะนั้นได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากเพื่อนนักวิจัยจากประเทศ ญี่ปุ่นโดยเฉพาะ Prof. Dr. Nobuo Fujii การนำการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมาจัดในประเทศไทยนี้ ทำให้นักวิจัย อาจารย์ นักศึกษา มีเวทีในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางวิชาการ มีโอกาสได้รับคำแนะนำ เสนอแนะ และนำเสนอผลงานทางวิชาการของตนเอง ได้โดยไม่ต้องเดินทางไปต่างประเทศและเสียค่าใช้จ่ายมาก ซึ่งเป็นการกระตุ้นและยกระดับมาตรฐานทางวิชาการของประเทศให้อยู่ในระดับนานา ชาติได้ในระดับหนึ่ง เนื่องจากคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ควรเป็นที่รู้จักยอมรับน่าเชื่อถือโดยเฉพาะในด้านการวิจัย หรือเป็นองค์กรที่เป็นที่ยอมรับถือ ถึงจุดนี้จึงเริ่มคิดกันว่าประเทศไทยควรมีสมาคมทางวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ขึ้น เพื่อเป็นแกนนำในการดำเนินการทางวิชาการและจัดการประชุมวิชาการระดับนานา ชาติ เสมือนกับบทบาทของสถาบัน IEE ในประเทศสหราชอาณาจักร สถาบัน IEEE ในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ สถาบัน IEICE ในประเทศญี่ปุ่น สมาคมวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และ สารสนเทศ หรือ หรือ สมาคมวิชาการ ECTI นี้ได้รับการผลักดันและดำเนินการอย่างจริงจังจนประสบความสำเร็จ จดทะเบียนเป็นสมาคมเมื่อ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2545 โดยนายกสมาคมท่านแรกคือ ศ.ดร. สวัสดิ์ ตันตระรัตน์ ซึ่งทุนประเดิมเริ่มต้นได้มาจากการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ IEEJ 2001 International Analog VLSI Workshop โดย รศ.ดร.กอบชัย เดชหาญ และการประชุมวิชาการนานาชาติ ITC-CSCC’2002 โดย รศ.ดร.บุญเจริญ ศิริเนาวกุล ที่เป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญในการจัดประชุมวิชาการดังกล่าว หลังจากนั้นฐานะทางการเงินของสมาคมมั่นคงและเข้มแข็งขึ้นมาตามลำดับ ซึ่งเป็นผลมาจากความเสียสละและความพยายามของคณะกรรมการสมาคมทั้งในอดีตและ ปัจจุบัน โดยเฉพาะการมีเหรัญญิกสมาคมที่เข้มแข็งอย่าง รศ.ดร.บรรลือ ศรีสุชินวงศ์

สมาคม ECTI ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการจัดประชุมวิชาการเพียงอย่างเดียว แต่มีกิจกรรมหลายด้านที่ช่วยส่งเสริมให้ยกระดับมาตรฐานการวิจัยซึ่งขอนำมา กล่าวไว้คือ

  1. นอกจากสมาคมเข้าไปเป็นผู้สนับสนุนหลักในการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ อยู่เป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ยังมีการประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่เป็นของสมาคมเอง คือ ECTI International Conference (ECTI-CON) ซึ่งจัดเป็นประจำในราวเดือนพฤษภาคมของทุกปี โดยนอกจากเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และนำเสนองานวิจัยใหม่ๆแล้ว ยังมีจุดประสงค์ให้เป็นการพบปะสังสรรค์และสร้างเครือข่ายการวิจัยของนัก วิจัยในสาขาวิชาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยการประชุมวิชาการนานาชาติ ECTI-2004 ครั้งแรกจัดขึ้นที่พัทยา จำได้ว่าในครั้งนั้นมี รศ.ดร.อภินันท์ ธนชยานนท์ เป็นแม่งานหลัก และต้องนำมากล่าวถึงไว้ คือ สำหรับการประชุมวิชาการนานาชาติ ECTI-CON 2008 (และหวังว่าในปีต่อๆไปด้วย) Proceeding ของการประชุมจะปรากฏเผยแพร่ในฐานข้อมูล IEEE Explore ซึ่งทั้งนี้เป็นผลจากความพยายามของ ผศ.ดร.สมหญิง ไทยนิมิต และ รศ.ดร.วุฒิพงษ์ อารีกุล
  2. การสร้างและสนับสนุนให้เกิดผู้ที่สามารถจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ใหม่ๆ ด้วยการส่งเสริมชักชวนให้นักวิจัยเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการประชุมวิชาการ มากขึ้น
  3. เพื่อเป็นทางออกให้งานวิจัยระดับกลางได้มีโอกาสพิมพ์เผยแพร่ได้ สมาคมยังสร้างให้เกิดวารสารทางวิชาการ ECTI Transactions โดยแบ่งออกเป็น 2 วารสาร (วารสารละ 2 ฉบับต่อปี) คือ Transaction on Electrical Engineering/Electronics, and Communications (ECTI-EEC) และ Transaction on Computer and Information Technology (ECTI-CIT) ซึ่งบทความในวารสารส่วนหนึ่งจะเป็นการคัดเลือกมาจากบทความ ในการประชุมวิชาการนานาชาติที่สมาคมเป็นผู้สนับสนุน สมาคมมีความตั้งใจที่จะผลักดันให้วารสารนี้เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลระดับนานา ชาติ (International Citation Index) ให้วารสาร ECTI เป็นวารสารระดับนานาชาติของประเทศไทยต่อไป ซึ่งในส่วนนี้ผู้ที่มีบทบาทผลักดันให้วารสารมีมาตรฐานมีคุณภาพดี และออกทันตามกำหนด คือสมาชิกในกองบรรณาธิการ อาทิเช่น ศ.ดร.โมไนย ไกรฤกษ์ Prof. Dr. Jun-Ichi Takada รศ.ดร.สมศักดิ์ ชุมช่วย รศ.ดร.โกสินทร์ จำนงไทย และ ผศ.ดร.ชูวงศ์ พงษ์เจริญพาณิชย์
  4. นิตยสารทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-magazines) ที่ท่านได้อ่านอยู่นี้ความจริงเป็นงานที่คิดกันมาตั่งแต่เริ่มตั้งสมาคม ต้องใช้เวลาและความพยายามพอสมควรกว่าที่จะผลักดันให้ปรากฏต่อสายตาทุกท่าน ได้ ดร.กิตติ์ เธียรธโนปจัย และทีม มีส้วนช่วยเป็นอย่างมาก
  5. สมาคมยังเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดทำสารานุกรมด้านโทรคมนาคมของประเทศไทย ด้วย ซึ่งงานนี้มี ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีพิมานวัฒน์ เป็นกำลังหลัก นอกจากนี้ ดร.เกียรติศักดิ์ ยังเป็นตัวเชื่อมที่ทำให้ ที่ทำการของสมาคม ECTI สามารถตั้งอยู่ที่ ศูนย์วิจัยอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือ เนคเทค โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
  6. สมาคมยังได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการสรรหา กรรมการในคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ซึ่งในครั้งนี้มี รศ.ดร.อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร เป็นตัวแทนจากสมาคม และ ที่สำคัญ
  7. สมาคมยังทำหน้าที่เป็นเครือข่ายที่เชื่อมโยงกันของนักวิจัยในสาขาวิชา เป็นที่ซึ่งนักวิจัยในทุกระดับมาทำงานร่วมกัน เป็นที่ปรึกษาหารือ (Mentor) ทางวิชาการแก่นักวิจัย เป็นต้น

 

สมาคมวิชาการ ECTI จัดตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นสมาคมของ นักวิจัย คณาจารย์ วิศวกร ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งมวล และกำลังดำเนินไปด้วยดี กิจกรรมต่างๆของสมาคมมุ่งหวังเพื่อให้เกิดประโยชน์ โดยเฉพาะทางด้านวิชาการกับสมาชิกและผู้เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม การดำเนินงานของสมาคมเป็นงานอาสาสมัครไม่ได้มีผลประโยชน์ใดๆ ดังนั้นความเจริญก้าวหน้าของสมาคมจึงขึ้นกับการสนับสนุนจากทุกท่านเป็นสำคัญ สมาคมยังต้องการ การสนับสนุน ความร่วมมือ การเข้ามามีส่วนร่วมจากท่านสมาชิกและที่ไม่ได้เป็นสมาชิก ทั้งด้านการช่วยการดำเนินงาน ด้านกำลังความคิด เพื่อพัฒนา ผลักดัน ขยายบทบาท และขยายกิจกรรม ให้สมาคมมีความเจริญก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นไป ในโอกาสนี้ขอส่งความปรารถนาดีมายังทุกท่าน และขอให้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่มุ่งหวังไว้

 

ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภ สุระกำพลธร

Back to E-magazine List
 

ECTI Association
99 M.18 Paholyothin Rd., Klong Luang, Pathumthani 12120, THAILAND
E-mail: ecti.secretary@gmail.com
Find us on: