ECTI Association

Report from Workshop in Image and Signal Processing และ Workshop in Information Technology

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.โกสินทร์ จำนงไทย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 
สายวิชา Image and Signal Processing และสายวิชา IT ของสมาคม ECTI จัดการประชุม Workshop in Image and Signal Processing ที่ห้องประชุมศูนย์วิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2553โดยการจัดการของ รศ.ดร.นิพนธ์ ธีระอำพล (มช) ในการประชุมแบบเดียวกันนี้มีการจัดขึ้นในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 โดยครั้งแรกจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2553 ที่ห้องประชุมภาควิขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การจัดประชุมแบบ Workshop นี้มีจุดประสงค์ในการรวบรวมนักวิจัยในสาขาวิชาเดียวกันมานำเสนอผลงานวิจัยเพื่ออภิปรายและเสนอแนะในการปรับให้เป็นบทความวิจัยสำหรับวารสารนานาชาติ โดยให้เวลาในการนำเสนอ 15 นาทีและอภิปราย 45 นาที ทั้งนี้การให้เวลาในการอภิปรายมากก็เพื่อให้มีการถามตอบและเสนอแนะอย่างเพียงพอเพื่อปรับปรุงบทความเป็นหลัก
ในการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.โชติรัตน์ รัตนามหัทธนะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการบรรยายเรื่อง “How to write journal paper” และติดตามด้วยการนำเสนอผลงานวิจัยโดยนักศึกษาปริญญาโทและเอกจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การประชุมแบบนี้จะมีกำหนดจัดขึ้นอีกทุกๆ 4 เดือนโดยเวียนกันตามมหาวิทยาลัยในแต่ละภูมิภาค
 
wkshp_keynote.JPG
รูปที่ 1 Keynote speech
 
wkshp_ampht.JPG
รูปที่ 2 บรรยากาศการฟังการบรรยายพิเศษ
 
whshp_student.JPG
รูปที่ 3 การบรรยายของนักศึกษา
 
wkshp_student.JPG
รูปที่ 4 บรรยากาศการอภิปราย
Back to E-magazine List
 

ECTI Association
99 M.18 Paholyothin Rd., Klong Luang, Pathumthani 12120, THAILAND
E-mail: ecti.secretary@gmail.com
Find us on: