ECTI Association

สารจากนายกสมาคม ECTI

ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงดลบันดาลให้สมาชิกสมาคม ECTI และผู้เกี่ยวข้องทุกท่านมีความสุขตลอดปี 2554 นี้ทั่วกันครับ
 
ในปีนี้สมาคมฯ จะได้เริ่มใช้ระบบ ECTI-Credit ซึ่งเป็นการให้คะแนนแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่สมาคมฯในการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่นการพิจารณาบทความ การเป็นกรรมการจัดการประชมวิชาการ ฯลฯ โดยคะแนนดังกล่าวจะนำไปใช้ในการต่ออายุสมาชิกภาพและอื่นๆ ต้องขอขอบคุณอาจารย์วุฒิพงศ์ อารีกุล เป็นอย่างสูงที่ริเริ่มโครงการดังกล่าวและผลักดันจนลุล่วง
 
สมาคมฯได้เสนอวารสาร ECTI-EEC เข้าสู่การพิจารณาบรรจุในฐานข้อมูลวารสารวิชาการระดับนานาชาติ SCOPUS ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา หากได้รับการพิจารณา วารสารของเราก็จะเป็นที่ยอมรับแพร่หลายในระดับนานาชาติมากขึ้น
 
สมาคมฯมีนโยบายที่จะปรับปรุงปริมาณและคุณภาพของงานวิจัยของประชาคมในสาขาที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่นสายวิชาการประมวลสัญญาณนำโดยอาจารย์โกสินทร์ จำนงไทย ได้ดำเนินการไปแล้วด้วยดีในการจัดสัมมนาการเขียนบทความวิจัยเพื่อช่วยให้ประชาคมได้พัฒนาการเขียนบทความ เพื่อขยายวงให้กว้างขวางขึ้น สมาคมฯจะจัดให้มีการเสวนาเกี่ยวกับการวิจัย และการเขียนบทความวิจัยเพื่อให้ผู้เริ่มต้นการวิจัยได้มีแนวทางที่ดี กิจกรรมนี้จะเริ่มในการประชุมวิชาการ ECTI-CARD 2011
 
ขอประชาสัมพันธ์อีกครั้งว่าการประชุมวิชาการ ECTI-CON 2011 และ ECTI-CARD 2011 ใกล้จะถึงกำหนดส่งบทความแล้ว ผู้สนใจส่งบทความกรุณรีบเร่งนะครับ ส่วนการประชุมวิชาการ International Symposium on Intelligent Signal Processing and Communication Systems 2011 (ISPACS 2011) ที่จะจัดที่เชียงใหม่ในเดือนธันวาคมนี้กำหนดการส่งบทความวันที่ 15 กรกฎาคม ครับ
 
หากมีความก้าวหน้าในการดำเนินสิ่งที่ดีงามของสมาคมฯจะรายงานให้รับทราบในโอกาสต่อไป
 
สวัสดีครับ
 
ศ.ดร.โมไนย ไกรฤกษ์
นายกสมาคม ECTI
Back to E-magazine List
 

ECTI Association
99 M.18 Paholyothin Rd., Klong Luang, Pathumthani 12120, THAILAND
E-mail: ecti.secretary@gmail.com
Find us on: