ECTI Association

Menu

Username
PasswordFree Counter

ระบบคลังและจัดชุดข้อสอบออนไลน์


Paper FileDownload Paper File
Appear In1st Conference on Application Research and Development (Download Proceeding) (ECTI-CARD 2009)
Publication Date04/05/2009 - 06/05/2009
Volume
Pages85 - 90
Isbn978-974-8285-62-7
Author 1สุวารี อนุรักษ์ธนากร
Author 2ชุติมนันท์ สิทธิเกียรติสกุล
Author 3สุขุมาล กิติสิน
CountryThailand

Abstract

    ปัจจุบันวิทยาการทางด้านคอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น โดยได้มีการนำเข้ามาใช้งานร่วมกับระบบการจัดเก็บเอกสาร ซึ่งทำให้การจัดเก็บเอกสารเป็นระบบ ง่ายต่อการค้นหา ทั้งยังเพิ่มความปลอดภัยให้กับข้อมูลได้มากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้จึงได้เกิดโครงการการพัฒนาระบบคลังข้อสอบขึ้น โดยเปลี่ยนรูปแบการจัดเก็บข้อมูลจากในรูปแบบเอกสารเป็นการจัดเก็บข้อมูลบนฐานข้อมูล ส่วนประกอบหลักของระบบคลังข้อสอบประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้ ส่วนการจัดการข้อสอบ ส่วนรายงาน ส่วนกำหนดข้อมูลพื้นฐาน และส่วนการจัดการดูแลระบบ ในส่วนของการจัดเก็บข้อมูลบนฐานข้อมูลใช้ระบบปฏิบัติการฐานข้อมูล Microsoft SQL Server 2000 และใช้ภาษาจาวา พัฒนาระบบเว็บแอพพลิเคชันโดยมี Spring Framework เป็นกรอบการทำงาน

ECTI Association
99 M.18 Paholyothin Rd., Klong Luang, Pathumthani 12120, THAILAND
E-mail: ecti.secretary@gmail.com
Find us on: