ECTI Association

Menu

Username
PasswordFree Counter

การพัฒนาระบบให้บริการคิดราคาอินเตอร์เน็ตตามระยะเวลาใช้งาน


Paper FileDownload Paper File
Appear In1st Conference on Application Research and Development (Download Proceeding) (ECTI-CARD 2009)
Publication Date04/05/2009 - 06/05/2009
Volume
Pages201 - 206
Isbn978-974-8285-62-7
Author 1ณฐ กรีธาสันต์
Author 2สุนทร วิทูสุรพจน์
CountryThailand

Abstract

    บทความนี้ นำเสนอการพัฒนาระบบช่วยจัดการข้อมูลใช้งานอินเตอร์เน็ต และคิดราคาตามเวลาที่ใช้งานจริง เพื่อใช้งานกับเครือข่ายส่วนบุคคล ขนาดกลางถึงเล็ก เช่น หอพัก/อพาร์ตเมนต์ ระบบที่ออกแบบพัฒนาขึ้น ใช้ประโยชน์จากซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สต่างๆ เพื่อประสิทธิภาพและความ น่าเชื่อถือของระบบมากขึ้น (เช่น FreeRadius เพื่อพิสูจน์ตัวตนผู้ใช้งาน และจับเวลาใช้งาน Captive Portal เพื่อเปลี่ยนทิศทางไปยังเว็บที่ ต้องการขณะเมื่อเริ่มใช้งาน และ HotCake HotSpot Manager เพื่อ จัดการสารบัญผู้ใช้และรายงาน) ต้นแบบระบบซึ่งได้พัฒนาขึ้นตามกรอบ พัฒนาซอฟต์แวร์ CakePHP นอกจากจะช่วยลดระยะเวลาในการพัฒนา ระบบลงได้แล้ว ยังทำให้มีคุณลักษณะเทียบเคียงได้กับระบบเชิงพาณิชย์ แต่ด้วยค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่ามาก ส่งผลทำให้ได้รับการประเมินจากผู้ใช้งาน ในระดับที่ดี หลังจากทดลองใช้ในสิ่งแวดล้อมที่เป็นจริง

ECTI Association
99 M.18 Paholyothin Rd., Klong Luang, Pathumthani 12120, THAILAND
E-mail: ecti.secretary@gmail.com
Find us on: