ECTI Association

Menu

Username
PasswordFree Counter

ระบบระบุตำแหน่งวัตถุภายในอาคารโดยใช้มาตรฐาน IEEE 802.15.4


Paper FileDownload Paper File
Appear In1st Conference on Application Research and Development (Download Proceeding) (ECTI-CARD 2009)
Publication Date04/05/2009 - 06/05/2009
Volume
Pages149 - 154
Isbn978-974-8285-62-7
Author 1ภาคย์ สธนเสาวภาคย์
Author 2ชัชชัย คุณบัว
CountryThailand

Abstract

    งานวิจัยนี้นำเสนอการศึกษาและการทดสอบระบบระบุตำแหน่งวัตถุภายในอาคารโดยใช้เครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย (มาตรฐานIEEE 802.15.4) การคำนวณตำแหน่งของงานวิจัยนี้ได้เปรียบเทียบวิธีการคำนวณ 2 วิธี วิธีแรกจะใช้การหาจุดตัดของรัศมีในแต่ละเซ็นเซอร์อ้างอิง และวิธีต่อมาจะคำนวณตำแหน่งโดยการจับคู่ความเข้มของสัญญาณในฐานข้อมูลที่ถูกสร้างจากการวิเคราะห์รูปแบบความเข้มของสัญญาณในแต่ละระยะทาง ในส่วนการแสดงผลของตำแหน่งนั้นได้แสดงในโปรแกรมประยุกต์ที่พัฒนาขึ้น ตำแหน่งของวัตถุจะถูกแสดงเป็นจุดในแผนที่ ผลการวิจัยพบว่า วิธีการคำนวณตำแหน่งโดยการจับคู่ความเข้มของสัญญาณกับฐานข้อมูลนั้นมีความแม่นยำมากกว่าการหาจุดตัดของวงกลม 29.65 เปอร์เซ็นต์ และผู้วิจัยได้ทดลองเพิ่มเซ็นเซอร์อ้างอิงขึ้นในระบบ ซึ่งพบว่าการเพิ่มเซ็นเซอร์อ้างอิงนั้นจะทำให้อัตราความคลาดเคลื่อนของตำแหน่งลดน้อยลง

ECTI Association
99 M.18 Paholyothin Rd., Klong Luang, Pathumthani 12120, THAILAND
E-mail: ecti.secretary@gmail.com
Find us on: