ขอแนะนำการตอบแทนสมาชิกสมาคม ECTI ด้วยสิทธิประโยชน์การสะสมคะแนนที่เรียกว่า “ECTI Credits” เพื่อตอบแทนผู้ที่ทำงานให้กับสมาคม ECTI สมาคมจะตอบแทนในรูปของ ECTI Credits ที่สะสมได้ตลอดอายุการเป็นสมาชิกสมาคมซึ่งจะมากหรือน้อยอยู่ที่งานที่ทำให้กับสมาคม ซึ่ง ECTI Credits นี้สามารถใช้ประโยชน์ได้ดังต่อไปนี้

 1. ใช้แทนค่าสมาชิก ECTI หรือลดค่าสมาชิก ECTI ตามจำนวน ECTI Credits โดยทางสมาคมจะกำหนดจำนวน ECTI Credit ที่จะแลกกับค่าสมาชิก ซึ่งจะสามารถต่ออายุสมาชิกได้ในแต่ละปี
 2. ใช้แลกของชำร่วยของสมาคม ECTI ได้
 3. ยอดรวมของ ECTI Credits ของแต่ละบุคคลตั้งแต่แรกเข้าช่วยงานสมาคม สามารถใช้เป็นตัวบ่งชี้ความสามารถของบุคคล ซึ่งจะมีประโยชน์ต่อสมาคมในการเชิญมาเป็นกรรมการต่าง ๆ ของสมาคม ตั้งแต่ Session Chair, ECTICON Committee, Other International Conference Committee, ECTI Board, Invited Speaker เป็นต้น รวมทั้งการเลื่อนระดับจากสมาชิกสามัญเป็นวุฒิสมาชิก หรือวุฒิสมาชิกเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ เป็นต้น
 4. ใช้เป็นสิทธิผลประโยชน์อื่น ๆ ที่กำหนดโดยสมาคม ECTI ในอนาคตอันใกล้

หมายเหตุ

 • ECTI Credits ที่ใช้ไปแล้วจะถูกหักจากบัญชีของผู้เข้าร่วมโครงการโดยอัตโนมัติโดยกระทำผ่าน Website โดยทางสมาคมจะเก็บยอดปัจจุบัน บันทึกการได้รับและการใช้ ECTI Credits ในแต่ละครั้ง และยอดรวมสูงสุดไว้เสมอ
 • ECTI Credits สามารถส่งผ่านเมื่อบุคคลเปลี่ยนสถานะอาทิเช่น จากสมาชิกนักศึกษาไปเป็นสมาชิกสามัญ หรือสมาชิกสามัญไปเป็นวุฒิสมาชิกได้ เป็นต้น แต่ ECTI Credits ไม่สามารถโอนผ่านระหว่างสมาชิกได้ผลประโยชน์ของสมาชิก ECTI (ECTI Member Benefits)

ผลประโยชน์ของสมาชิก ECTI

 • ไม่เสียค่าสมาชิกรายปี ถ้าทำงานให้สมาคม ECTI และมี ECTI Credits สามารถใช้ ECTI Credits แทนค่าสมาชิกหรือลดค่าสมาชิกได้ตามอัตราส่วนจำนวน ECTI Credits เมื่อเทียบกับจำนวน ECTI Credits ต่ออายุสมาชิกทั้งปี (สมาชิกสามัญ 10 ECTI Credits, วุฒิสมาชิก 15 ECTI Credits)
 • ได้รับวารสาร ECTI ( Electronic Version ) (ถ้าจะรับแบบ Hard Copy ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม)
 • สามารถเป็นสมัครเป็นกรรมการสมาคม ECTI ได้ และสามารถได้รับเชิญเป็นกรรมการจัดประชุมวิชาการที่สมาคม ECTI จัดการดูแลได้
 • ได้รับส่วนลดในการลงทะเบียนประชุมวิชาการต่าง ๆ ที่สมาคมจัดในฐานะราคาสมาชิก
 • สามารถใช้ฐานข้อมูล ECTI Members ได้เพื่อการค้นหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ แนะนำสมาชิกใหม่ และการส่งข่าวสารให้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะกลุ่มได้ รวมทั้งสามารถ Update ข้อมูลตนเองได้ตลอดเวลา
 • สามารถเข้าถึง ค้นหา โหลด บทความ ECTI-CON Proceeding และการประชุมวิชาการที่ ECTI มี Copyright ได้ทั้งหมด

ผลประโยชน์ของสมาชิกนักเรียน ECTI

 • ไม่เสียค่าสมาชิกรายปี ถ้าทำงานให้สมาคม ECTI และมี ECTI Credits สามารถใช้ ECTI Credits แทนค่าสมาชิกหรือลดค่าสมาชิกได้ตามที่สมาคมกำหนด (2 ECTI Credits สามารถต่อสมาชิกนักเรียนฟรีปีต่อไป)
 • ได้รับวารสาร ECTI ( Electronic Version ) (ถ้าจะรับแบบ Hard Copy ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม)
 • สามารถเข้ามาช่วยงานสมาคมในลักษณะต่าง ๆ ได้อาทิเช่น เป็นผู้ประเมินบทความ หรือ Conference Staffจะได้รับ ECTI Credits
 • ได้รับส่วนลดในการลงทะเบียนประชุมวิชาการต่าง ๆ ที่สมาคมจัด ในสถานะสมาชิกนักเรียน (ราคาต่ำที่สุดแล้ว)
 • สามารถใช้ฐานข้อมูล ECTI Members ได้เพื่อการค้นหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ แนะนำสมาชิกใหม่ และการส่งข่าวสารให้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะกลุ่มได้ รวมทั้งสามารถ Update ข้อมูลตนเองได้ตลอดเวลา
 • สามารถเข้าถึง ค้นหา โหลด บทความ ECTI-CON Proceeding และการประชุมวิชาการที่ ECTI มี Copyright ได้ทั้งหมด